COVP

Na stranku mini

Plán činnosti

Centra odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu

pri Hotelovej akadémii v Žiline pre školský rok 2014/2015

 

Rozhodnutie o pôsobení Centra odborného vzdelávania a prípravy

Hlavným   cieľom Centra odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu je sústavne zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania a prípravy a približovať ho potrebám trhu práce. Prepojiť školu s trhom práce zainteresovaním zamestnávateľov na kvalite školy.

Pre naplnenie cieľa je potrebné v školskom roku 2014/15 realizovať nasledovné nižšie uvedené  úlohy Centra OVP: Ľ.

 • ponuka odborného vzdelávania  a prípravy v učebných a študijných odboroch kuchár, čašník servírka a hotelová akadémia
 • celoživotné vzdelávanie cez akreditované vzdelávacie programy kuchár, čašník servírka, ktoré vedú k úplnej kvalifikácii
 • barmanské, baristické  a someliérské  kurzy na získanie čiastočnej  kvalifikácie
 • ponuku odborných prednášok a vzdelávacích programov, návštev domácich i zahraničných veľtrhov v oblasti gastronómie

 

 

 

1. Poskytovanie odborného vzdelávania a prípravy

 

Štruktúra študijných a učebných odborov

 

 • študijné odbory –   štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

6444 K čašník, servírka

6445 K kuchár

6323 K hotelová akadémia – päťročné štúdium  ukončené maturitnou skúškou

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu – štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

 • učebné odbory –   trojročné štúdium ukončené záverečnou skúškou

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár

 • nadstavbový študijný odbor

6421 L spoločné stravovanie –  dvojročné denné štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov čašník, servírka, kuchár a cukrár a je ukončené maturitnou skúškou.

 

Ponuka akreditovaných rekvalifikačných kurzov MŠVVaŠ SR

Škola plánuje v školskom roku 2014/15 poskytovať akreditované vzdelávacie programy, ktorými sa účastníci ďalšieho vzdelávania pripravujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti :

 • v povolaní kuchár
 • v povolaní čašník, servírka. Ide o akreditované  vzdelávacie programy, ktoré vedú k úplnej kvalifikácii.
 • skúšky na overenie odbornej spôsobilosti v odboroch kuchár, čašník, servírka.

Počet účastníkov: podľa predložených žiadostí

Počet lektorov: 8

 

Škola prostredníctvom Slovenskej barmanskej asociácie,  asociácie someliérov a baristov  poskytuje svojim študentom,  absolventom ako aj ďalším záujemcom barmanské, baristické  a someliérské  kurzy, prostredníctvom ktorých účastníci získavajú čiastočnú kvalifikáciu.

 

 

2. Vybavenosť pre študijné a učebné odbory kuchár, čašník – servírka, a študijný odbor hotelová akadémia

2.1  Odborné pedagogické zabezpečenie

Z celkového počtu 57 pedagogických zamestnancov vyučuje  v súčasnosti v študijných a učebných odboroch  pre ktoré žiadame súhlas na zriadenie COVP, 15 odborných učiteľov

( 90% odbornosť)17 MOV ( 100% odbornosť). Kvalifikovanosť pedagógov predstavuje 100%.

Škola ako COVP bude aj v školskom roku 2014/2015 podporovať vzdelávacie aktivity svojich zamestnancov, čo vedie k skvalitneniu celého vyučovacieho procesu na škole.

2.2  Materiálne a technické vybavenie nad normatív vybavenosti

Materiálne a technické a priestorové vybavenie je v súlade s normatívmi vybavenia pre študijné a učebné odbory kuchár a čašník, servírka. Okrem základných učebných priestorov pre teoretické a praktické vyučovanie škola disponuje  aj odporúčanými priestormi a ich vybavením nad rámec normatívu. 

Odborná učebňa technológie prípravy pokrmov – cvičná kuchyňa

Odborná učebňa techniky obsluhy

Päť kompletne vybavených počítačových učební,

Učebne vybavené  spätnými projektormi, učebne s interaktívnymi tabuľami pre teoretické vyučovanie, triedy vybavené novým školským nábytkom,

Vlastná telocvičňa s novým povrchom, posilňovňa vybavená moderným športovým zariadením.

Dve vlastné pracoviská odborného výcviku

–   Reštaurácia pri ŽSK, Komenského 48, Žilina ,

–   Školská jedáleň, Hlinská 33. Žilina

2.3  Vybavenosť prístrojmi, strojmi a zariadeniami

Škola má spracovaný zoznam materiálno – technického a priestorového zabezpečenia pre jednotlivé študijné a učebné odbory.

Odborné učebne technológie prípravy pokrmov a techniky obsluhy spĺňajú normy materiálno-technického a prístrojového vybavenia pre realizáciu odborného teoretického aj praktického vyučovania.  Sú vybavené nad požadovaný normatív.

Pracovisko OV – Reštaurácia pri ŽSK je nadštandardne vybavené varnými technológiami (konvektomaty, indukčné sporáky,  šokový chladič, fritéza, ohrevná vitrína, salamander, kontaktný gril, vákuovací prístroj), zariadením ako sú nerezové pracovné stoly, kuchynské roboty, chladiace zariadenia, inventár pre catering, barmanské  príslušenstvo, zariadením pre umývací program.   Pracovisko je nad normatív vybavené samostatnou miestnosťou na inštruktáž žiakov počas praktického vyučovania.

Pracovisko OV- školská jedáleň je vo výrobnej časti nadštandardne vybavená novými modernými varnými a umývacími technológiami. Odbytová  časť sa skladá z jedálenskej časti a barovej časti. Všetky priestory  na praktické vyučovanie sú vybavené nad požadovaný normatív  a vyhovujú hygienickým požiadavkám.

Možnosti práce s novým technológiami – škola cez svoje materiálno-technické vybavenie môže pri praktickom vyučovaní využívať najnovšie technologické postupy pri príprave jedál a ich servírovaní – novú metódu varenia spôsobom sous vide(varenie vo vákuu), inovovanie praktického vyučovania z oblasti molekulárnej gastronómie a zážitkovej gastronómie.

3. Partnerská a iná činnosť

3.1   Spolupráca so zväzmi, komorami, stavovskými  a profesijnými organizáciami

Po odbornej stránke škola spolupracuje s takmer všetkými významnými zariadeniami, ktoré poskytujú gastronomické služby na území mesta Žilina ako aj v jej širšom okolí.

 • Je členom Zväzu hotelov a reštaurácií SR,
 • Spolupracuje so Slovenským zväzom kuchárova cukrárov a je aktívnym členom novovzniknutého Žilinského zväzu kuchárov a cukrárov.
 • Je členom Slovenskej barmanskej asociácie.
 • Spolupracuje s asociáciou somelierov a asociáciou baristov.
 • Spolupracuje  s Pivovarom TOPVAR, a.s
 • Pri posudzovaní ŠkVP pre jednotlivé odbory školy, pri menovaní členov maturitných a skúšobných komisií z radov zamestnávateľov spolupracuje s Republikovou úniou zamestnávateľov SR.

 

3.2   Realizácia nadnárodných partnerstiev

Pri organizovaní zahraničných stáží spolupracuje s:

 • Slovensko-švajčiarskym združením pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici pri organizovaní zahraničnej praxe vo Švajčiarsku.
 • Gréckou hotelovou  spoločnosťou GRECOTEL pri organizovaní zahraničnej praxe v grécku
 • Nemeckou centrálou úradu práce v Bone – ZAV pri organizovaní zahraničnej praxe v Nemecku
 • Úradom pre vzdelávanie a zamestnanosť v okrese Bergamo, s miestnou hotelovou školou a agentúrou Európa 3000 v Taliansku

V školskom roku 2014/15 plánujeme zapojiť do zahraničných stáží 50 študentov.

3.3  Spolupráca so zamestnávateľmi

Škola aktívne spolupracuje so zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je zameraná hlavne na realizáciu odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, súťaže, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zamestnávatelia poskytujú aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií. Veľa zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov.

Strategickí zamestnávatelia : Holiday Inn, Villa Nečas, hotely Polom, Astória, Dubná skala, Veľká Fatra a Diplomat Rajecké Teplice.

Ďalší zamestnávatelia – v meste, v blízkom i širšom okolí Žiliny (Terchová, Vrátna dolina, Kúpele Rajecké Teplice) je mnoho zamestnaneckých príležitostí pre našich absolventov.                   Viacerí majitelia týchto zariadení školu aj materiálne podporujú v jej rozvoji.

 • Škola bude pravidelne organizovať stretnutia vedenia školy, vyučujúcich OV a zástupcov zariadení odbornej praxe žiakov, kde sa navzájom budeme informovať o priebehu, podmienkach a požiadavkách na odbornú prax žiakov, na hodnotenie ich výsledkov, správania a postojov.
 • Spolupráca so zamestnávateľmi sa bude zameriavať na identifikáciu oblastí, na ktoré musíme  v príprave našich študentov zvýšiť dôraz.

Analýzy dokázali dlhodobý nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na pozíciách čašník/čašníčka, kuchár/kuchárka, barman/barmanka. Ide o proces, ktorý súvisí s faktom, že veľa našich absolventov nachádza výborné uplatnenie v zahraničí, nakoľko mnohí domáci zamestnávatelia momentálne nie sú schopní adekvátne ohodnotiť prácu kvalifikovaného kuchára, čašníka, barmana. Na druhej strane sú zamestnávatelia, ktorí si uvedomujú, že kvalifikovaný a zodpovedný pracovník je zárukou úspechu a priamo oslovujú našich žiakov ešte v priebehu štúdia.

.

4. Marketing

4.1  Marketingový plán

Marketingové aktivity zamerať na vzbudenie záujmu o školu podaním dobre načasovaných objektívnych a pravdivých informácií a zapájaním sa do aktivít súvisiacich s propagáciou študijných a učebných odborov a propagáciou  rekvalifikačných kurzov v rámci celoživotného vzdelávania.

Aktivity:

 • pravidelná informovanosť o aktivitách školy prostredníctvom regionálnych médií, celoslovenských periodík zameraných na gastronómiu a na webovom sídle školy,
 • profesionálne  poskytovanými gastronomickými službami propagovať činnosť vlastných pracovísk odborného výcviku a udržať tak objem tržieb z vlastnej činnosti,
 • aktívne sa zúčastňovať  gastronomických súťaží, ktoré sú vhodnou formou prezentácie,
 • rozvíjať celoživotné vzdelávanie a v spolupráci so zriaďovateľom vypracovať vzdelávaciu ponuku pre potreby trhu práce v regióne,
 • organizovať infomíting v škole pre delegovaných zástupcov základných škôl,
 • organizovať stretnutia so zamestnávateľmi na pôde školy,
 • rozšíriť ponuku odborných prednášok a vzdelávacích programov, návštev domácich i zahraničných veľtrhov v oblasti gastronómie pre učiteľov odborných predmetov, MOV a  pre žiakov školy.

4.2       Propagácia školy

Uvedomujeme si, že dobrá prezentácia školy je základom úspechu. Aj napriek tomu, že naša škola  nemá problém s naplnením študijných i učebných odborov, zúčastňujeme sa akcií, na ktorých môžeme prezentovať zameranie i úspechy našej školy. V priestoroch školy každoročne  realizujeme Deň otvorených dverí, ktorý  sa stretáva s pozitívnym ohlasom našich potencionálnych budúcich študentov, ich rodičov i žilinskej verejnosti. K takým aktivitám patrí aj účasť na Burze informácií či iných podujatiach tohto charakteru.

 

Publikačná činnosť pedagógov a žiakov – o aktivitách školy pravidelne informovať verejnosť  prostredníctvom regionálnych novín Žilinský večerník, Žilinské noviny, v celoslovenských odborných periodikách – Hoteliér, Gastronomická revue, vystúpenia v televízii Patriot, RTVS v rámci prenosov z celoslovenských gastronomických výstav a súťaží.