COVP

Na stranku mini

Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy

nové termíny rekvalifikačných kurzov

 

Odbor Kuchár 16.10.2019 – 16.01.2020,
predpokladaný termín skúšky 17.01.2020,

Odbor Čašník, servírka 16.10.2019 – 16.01.2020,
predpokladaný termín skúšky 17.01.2020.

 

Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy – akreditované vzdelávacie programy

Centrum odborného vzdelávania pre služby a gastronómiu pri Hotelovej akadémii v Žiline poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb.

Názov akreditovaného programu/
číslo akreditácie 
 

Počet hodín

 

Cena (€)

 

Miesto realizácie

 

Informácie a kontakty

Kuchár
3328/2013/48/1
500 600,- Hotelová akadémia,   ŽA

Pracoviská 0V
Reštaurácia pri ŽSK
Školská jedáleň

www.hazilina.sk
sekretariat@hazilina.sk
041/ 70 10 412
 Čašník, servírka
3328/2013/48/2
500 600,- Hotelová akadémia,   ŽA

Pracovisko 0V
Reštaurácia pri ŽSK

www.hazilina.sk
sekretariat@hazilina.sk
 041/ 70 10 412

Č. účtu na zaplatenie kurzu:
SK 98 8180 0000 0070 0054 4480
Do správy pre prijímateľa napíšte Vaše priezvisko a odbor napr. „kurz kuchár“

 

Požiadavka na vstupné vzdelanie: minimálne ukončené nižšie stredné vzdelanie

Forma ukončenia vzdelávacieho programu:

Záverečná skúška /ZS/, ktorá pozostáva z:

písomnej časti
praktickej časti
ústnej časti.

Doklad o ukončení vzdelávacieho programu:

Po úspešnom ukončení 3 mesačného vzdelávacieho programu absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

 

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti

Absolventi majú možnosť hneď po ukončení vzdelávania prihlásiť sa na skúšku odbornej spôsobilosti. Po jej absolvovaní si môžete otvoriť živnosť.

Charakteristika kurzu

KUCHÁR

Absolvent/absolventka po ukončení prípravy samostatne zvláda práce spojené s prípravou pokrmov, pozná suroviny a technológiu ich prípravy v zariadeniach spoločného stravovania – počas bežnej prevádzky a pri slávnostných príležitostiach, pripravuje jedlá aj podľa vlastných receptúr. Vie pripraviť jednoduché jedlá, minútkové pokrmy, šaláty a múčniky. Pripravuje pracovisko, manipuluje so zariadením a pomôckami a ovláda všetky práce spojené s prípravou pokrmov. Vie prijímať a vybavovať objednávky. Uplatňuje zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ovláda zásady vedenia administratívy, písať jedálne lístky, ošetrovať a skladovať potraviny. Má vedomosti zo základných ekonomických a právnych noriem nevyhnutných pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania.

Počet hodín teórie: 180
Počet hodín praxe: 320

Poznámka •       nezamestnaní záujemcovia evidovaní na ÚPSVaR môžu tento kurz absolvovať BEZPLATNE (prostredníctvom projektu RE-PAS) – informujte sa na ÚPSVaR
•       možnosť zaplatenia poplatku za kurz na splátky
•       ku kurzu je potrebný zdravotný preukaz

 

Charakteristika kurzu

ČAŠNÍK, SERVÍRKA

Absolvent/absolventka po ukončení prípravy má vedomosti zo zásad stolovania, z pravidiel techniky jednoduchej obsluhy, z odbornej terminológie, zo základných poznatkov o potravinách a nápojoch, o technologických postupoch prípravy teplých a studených jedál, múčnikov, teplých a studených nápojov a zo základných ekonomických a právnych noriem nevyhnutných pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania. Uplatňuje zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prácach spojených s technikou obsluhy. Vie pracovať s registračnou pokladnicou a výpočtovou technikou, účtovať, robiť vyúčtovanie, zostaviť jedálny lístok. Vie kultivovane a spoločensky komunikovať s hosťami, spolupracovníkmi. Absolvent/absolventka si môže vedomosti a zručnosti rozšíriť štúdiom ďalších odborných modulov – zložitá obsluha, barman, barista, someliér.

Počet hodín teórie: 120
Počet hodín praxe: 380

Poznámka •       nezamestnaní záujemcovia evidovaní na ÚPSVaR môžu tento kurz absolvovať BEZPLATNE (prostredníctvom projektu RE-PAS) – informujte sa na ÚPSVaR
•       možnosť zaplatenia poplatku za kurz na splátky
•       ku kurzu je potrebný zdravotný preukaz