17. 4. – zhodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 3. štvrťrok šk. roka 2018/2019