Názov vzdelávacieho programu Kuchár
Názov modulu Kuchár
Celkový rozsah 500 hodín
Číslo potvrdenia o akreditácii 3328/2013/48/1
Cieľová skupina Osoby so záujmom pracovať v odbore kuchár.
Profil absolventa Absolvent vzdelávacieho programu ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, vie uplatňovať gastronomické pravidlá pri zostavovaní jedál a nápojov, ovláda receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, zásady dietetiky a osobitosti detskej výživy. Vie používať pracovné stroje, zariadenia a iný inventár, organizovať práce v bežnej prevádzke a pri gastronomických akciách, pripravovať pokrmy teplej a studenej kuchyne podľa receptúr, pripravovať minútkové pokrmy a špeciality, vie vykonávať výpočty pri kalkulácií jedál a nápojov, ovláda techniku expedície a estetickú úpravu jedál. Pozná predpisy o HACCP, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické a protipožiarne opatrenia v spoločnom stravovaní, vie odborne komunikovať so zákazníkom, pozná zásady spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa.
Učebný plán

 

 

 

  Podnikanie v gastronómii, ekonomika a riadenie prevádzky

20 hodín
Technológia prípravy pokrmov           80 hodín
Technika obsluhy                                10 hodín
Potraviny  a výživa                              10 hodín
Odborný výcvik                                 380 hodín

Odborný garant Ing. Ľuboslava Ťažká
Lektori Anna Šimková , Jaroslav Šimko , Bc. Darina Grmanová , Bc. Martina Kamenčíková , Ing. Helena Klčová , Ing. Ľuboslava Ťažká ,           Ing. Mária Pakanová