04. 09.- EČ MS a  PFIČ zo SJL
05. 08.
– EČ MS a  PFIČ zo  CUJ   

19. 09.  – maturitné a záverečné skúšky (ústna časť) v mimoriadnom termíne