Náhradná maturitná skúška (MS) je určená pre žiaka, ktorý:

  • úspešne ukončil posledný ročník štúdia najneskôr k 15. septembru
  • sa pre vážne, najmä zdravotné dôvody, nezúčastnil na maturitnej skúške. Tento žiak je povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu konania skúšky, pričom súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne

Náhradná MS z externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa koná v apríli až máji príslušného školského roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka.  Deň konania náhradného termínu určí ministerstvo. Náhradná MS v prípade ústnej formy internej časti MS sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.