Praktické vyučovanie – odborný výcvik/ odbornú prax vykonávajú žiaci v strediskách praktického vyučovania a na zmluvných pracoviskách u zamestnávateľov.

Odborný výcvik/odborná prax prebieha:

– v školskej jedálni pri Hotelovej akadémii na Hlinskej ulici,

– v stredisku praktického vyučovania v Reštaurácii v sídle Žilinského samosprávneho kraja  

   na Komenského ulici 48,

– v hoteloch a gastronomických zariadeniach

                       Skalka v Rajeckých Tepliciach,

                       Afrodita Palace v Rajeckých Tepliciach,

                       Villa Nečas,

                       Dubná skala,

                       Best Western Palace hotel Polom,            

                       Holliday Inn,

                      City Restaurant,

                       CENTRAL PARK,

                       WHITE ONION,

                       MOYA Restaurant,

                       Restaurant Gallery § apartments Bytča,

                       Reštaurácia Palatín Bytča,

                       Gastrofresh LIVING Restaurant,

                       FRESH ONE Restaurant,

                       Korzo Restaurant,

                       Kaštieľ Gbeľany,

                       Il Padrino Ristorante

                       Grand Hotel,

                       La Cultura Restaurant & Caffe,

                       Merito Restaurant.

Tieto strediská sú základom odbornej prípravy žiakov. Prevádzkové podmienky  umožnia žiakom podieľať sa na príprave, výrobe a distribúcii pokrmov pre školské a podnikové stravovanie, hotových a minútkových jedál pre širokú verejnosť vrátane bežnej a príležitostnej obsluhy pri rôznych gastronomických akciách a medzinárodných aktivitách školy. Prípravu jedál a obsluhu zabezpečujú žiaci pod dozorom majstrov odbornej výchovy. Pri zabezpečovaní stravovania pre verejnosť si žiaci osvojujú potrebné návyky v komunikácii s hosťami a klientmi, prijímaní objednávok, príprave jedál, servírovaní, vyúčtovaní a upratovaní po hosťoch. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách v reštauráciách a hoteloch alebo v rámci praktických laboratórnych cvičení. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Každý rok majú žiaci možnosť vyskúšať si svoje teoretické a praktické zručnosti pri tradične organizovaných súťažiach a akciách ZRUČNOSTI a PREZENTÁCIA ŠKOLY, ako aj pri príležitosti organizovania rôznych spoločenských, kultúrnych a športových aktivít v rámci mesta a kraja, ale i na celoštátnej či medzinárodnej úrovni. Takéto podujatia sú pre žiakov lákavé, motivujúce a inšpirujúce.

 


 

Prehľad rozdelenia teoretického vyučovania a odborného výcviku v študijných odboroch

6444 K  čašník, servírka a 6445 K kuchár

Teoretické vyučovanie  Odborný výcvik 
1. ročník 4 dni 1 deň
2. ročník  3 dni 2 dni
3. ročník  3 dni 2 dni
4. ročník  4 dni 1 deň

 


 

V učebných odboroch  6444 H  čašník, servírka,  6445 H kuchár   a  2964 H cukrár  sa po týždni strieda teoretické vyučovanie s odborným výcvikom.

V učebných odboroch  6444 H  čašník, servírka  a  6445 H kuchár v   DUÁLNOM vzdelávaní sú v týždni 2 dni teoretické vyučovanie a 3 dni odborný výcvik.


 

Praktické vyučovanie v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia  vykonávajú žiaci v strediskách praktického vyučovania a na zmluvných pracoviskách.

V prvom ročníku štúdia  žiaci získavajú základné zručnosti na odbornom výcviku 6 hodín týždenne. V druhom ročníku pribúda 15 dní (3 týždne) súvislej odbornej praxe. V treťom ročníku majú už žiaci osvojené vedomosti a zručnosti natoľko, že vykonajú  15 dní (3 týždne) súvislej odbornej praxe. Obsahom odborného výcviku/odb. praxe v prvom, druhom, treťom ročníku je učivo predmetov technika obsluhy a technológia prípravy pokrmov.  V piatom ročníku žiaci vykonajú  súvislú 10 dňovú prax. V štvrtom a piatom ročníku je obsahom odbornej praxe aj učivo predmetu hotelový a gastronomický manažment. Absolvovanie odborného výcviku /odbornej praxe je podmienkou postupu do vyššieho ročníka.

 

Praktická príprava v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia

 

ročník odborný výcvik
odborná  prax (súvislá)
počas vyučovania
prvý odborný výcvik  6  hod./týž.
druhý
odborný výcvik 7  hod./týž. 15 dní
tretí odborný výcvik  6  hod./týž.
15 dní
štvrtý odborný výcvik  6  hod./týž.
15 dní
piaty
10 dní

 

Prevádzkové podmienky  umožnia žiakom podieľať sa na príprave, výrobe a distribúcii pokrmov pre školské a podnikové stravovanie, hotových a minútkových jedál pre širokú verejnosť vrátane bežnej a príležitostnej obsluhy pri rôznych gastronomických akciách a medzinárodných aktivitách školy. Prípravu jedál a obsluhu zabezpečujú žiaci pod vedením učiteľov praxe. Pri zabezpečovaní stravovania pre verejnosť si žiaci osvojujú potrebné návyky v komunikácii s hosťami a klientmi, prijímaní objednávok, príprave jedál, servírovaní, vyúčtovaní a upratovaní po hosťoch. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách v reštauráciách a hoteloch alebo v rámci praktických laboratórnych cvičení. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Okrem uvedených zručností žiaci získavajú poznatky o prevádzke a manažmente hotelových a gastronomických zariadení. Každý rok majú žiaci možnosť vyskúšať si svoje teoretické a praktické zručnosti pri tradične organizovaných akciách, ako aj pri príležitosti organizovania rôznych spoločenských, kultúrnych a športových aktivít v rámci mesta a kraja, ale i na celoštátnej či medzinárodnej úrovni. Takéto podujatia sú pre žiakov lákavé, motivujúce a inšpirujúce.

 


 

Predmet prax v študijnom odbore 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  je samostatným vyučovacím predmetom alebo je súčasťou ďalších vyučovacích predmetov. Člení sa na učebnú a odbornú prax. V 1. a 2. ročníku žiaci uskutočňujú učebnú prax v rozsahu 5 pracovných dní v každom ročníku pod priamym vedením učiteľa. Realizuje sa aj formou odborných exkurzií. V 3. a 4. ročníku žiaci uskutočňujú odbornú prax v rozsahu 10 pracovných dní v každom ročníku pod priamym vedením prevádzkových pracovníkov – inštruktorov. Realizuje sa na pracoviskách mimo školy.