Schválené študijné odbory

pre školský rok 2019/2020 pre HA

 

Študijné  odbory     Počet tried Počet žiakov
 6444 K čašník, servírka    1   30
 6445 K kuchár
Učebné odbory  
 6444 H čašník, servírka     2   40
 6445 H kuchár
2964 H cukrár

 

 študijné odbory počet   tried počet žiakov
 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, 4–ročný študijný odbor 1  20
6323 K  hotelová akadémia, 5–ročný študijný odbor 2  36
6421 L študijný odbor spoločné stravovanie

 

 

Upozornenie:  Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a  

z matematiky budú konať len záujemcovia o študijné (4-ročné) odbory:

6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár, 6324 M manažment regionálneho cest. ruchu.

 

 

Záujemcovia o 5-ročný študijný odbor 6323 K hotelová akadémia budú konať

prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z jedného cudzieho jazyka.