Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina obsadzuje voľné pracovné miesto na pozíciu: školník, kurič

Termín nástupu: august 2019

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie
Stručný popis činností: školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov
(napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), bežná údržba elektrických, signalizačných
kúrenárskych, vodovodných a klimatizačných zariadení, stavebná oprava, drobná stolárska
a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru. Zabezpečovanie prevádzky
výmenníkovej stanice vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým
kontaktom, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas na použitie
osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nariadenia GDPR.

Iné súvisiace požiadavky: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vodičský preukaz B

Podanie žiadosti: do 30.júna 2019 emailom sekretariat@hazilina.sk, prípadne osobne alebo
poštou na adresu:

Hotelová akadémia
Hlinská 31
010 01 Žilina
kontakt: 041/7010425

Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky.