Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina obsadzuje voľné pracovné miesto

na pozíciu upratovačka

Termín nástupu: január 2020
Druh pracovného pomeru: pracovnú pomer na dobu určitú s možnosťou zmeny na dobu
neurčitú
Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne
Kvalifikačné predpoklady: neustanovuje sa
Stručný popis činností: komplexné upratovanie na zverenom úseku

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym alebo emailovým
kontaktom, profesijný životopis, súhlas na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR,
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad doloží vybratý uchádzač pred
podpísaním pracovnej zmluvy).

Podanie žiadosti: do 31. decembra 2019 emailom sekretariat@hazilina.sk, prípadne osobne
alebo poštou na adresu:

Hotelová akadémia
Hlinská 31
010 01 Žilina

kontakt: 041/7010425

Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky.


 

Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina obsadzuje voľné pracovné miesto

na pozíciu administratívna pracovníka – účtovníčka

Termín nástupu: december 2019
Druh pracovného pomeru: pracovnú pomer na dobu určitú s možnosťou zmeny na dobu
neurčitú
Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, prípadne VŠ ekonomického zamerania

Požiadavky na uchádzača:
– znalosť práce s počítačom,
– znalosť v oblasti správy majetku,
– prax najmenej 3 roky v účtovníctve,
– znalosť účtovníctva v organizáciách vo verejnom záujem výhodou,
– znalosť účtovného programu ISPIN výhodou.

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym alebo emailovým kontaktom,
– profesijný životopis,
– doklady o vzdelaní,
– prehľad zamestnaní,
– súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR,
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a výpis z registra trestov nie starší ako 3
  mesiace – doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy.

Podanie žiadosti: do 30. novembra 2019 emailom sekretariat@hazilina.sk, prípadne osobne
alebo poštou na adresu:

Hotelová akadémia
Hlinská 31
010 01 Žilina

kontakt: 041/7010425

Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky.