Mgr. Viera Peniašková     Tel: 041 – 72 324 15

                                       E-mail:  peniaskova@hazilina.sk

 

 

Konzultačné hodiny v školskom roku 2017/2018:


STREDA párna  7:30 – 9:10 hod.   a    12:30 – 14:30

STREDA nepárna  7:30 – 10:00 hod.   a    12:30 – 13:30

 

Konzultácia je možná i v inom čase po osobnom alebo telefonickom dohovore.

 

Úlohy a poslanie VP:

  • Zabezpečuje poradenský servis pre študentov, rodičov a kolegov
  • Výchovný poradca v súčinnosti s pedagogickými zamestnancami monitoruje zmeny v správaní a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického a psychického týrania či ohrozenia mravného života bezodkladne problém rieši
  • V končiacich ročníkoch pomáha pri ďalšej profesionálnej orientácii, aby si študenti vedeli správne vyberať ďalšie vzdelanie podľa možností a predností

 

 

Spolupracovníci:

  • Krajská pedagogicko-psychologická poradňa

Predmestská 1613

010 01 Žilina

tel: 041/565 00 18

mobil: 0901 724 785

e-mail: kpppza@gmail.com

 

  • DC Lietavská Lúčka

 

  • Náruč – Pomoc deťom v kríze

Poslaním občianskeho združenia je pomáhať týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím. Náruč je otvorená pre deti, ktoré boli vo vlastných rodinách vystavené sexuálnemu zneužívaniu, krutosti či ľahostajnosti. V krízovom centre im celoročne poskytuje útočisko, starostlivosť a odbornú psychologickú, špeciálno-pedagogickú a sociálnu pomoc.

 

e-mail: naruc@nextra.sk
www: http://www.naruc.sk