Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2018/2019

Manažment regionálneho cestovného ruchu

Hotelová akadémia

Čašník (4-ročný)

Kuchár (4-ročný)

Dňa 22. mája 2018 od 8:00 do 16:00 sa dostaví na zápis prijatý žiak a jeho zákonný zástupca. Na zápis je potrebné priniesť ZÁPISNÝ LÍSTOK. 

Zákonný zástupca žiaka, ktorý nebol prijatý z dôvodu nedostatku miesta, si môže dňa 22. mája 2018 prevziať rozhodnutie o neprijatí a zároveň môže podať odvolanie na sekretariáte školy. 

Vzor odvolania