MATURITA 2015
Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky
č. 209/2011, vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho
jazyka v znení neskorších predpisov.
Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM).
Od 1. septembra 2012 nadobúda účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia
a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmeno a) a ods. 8 písmeno a) vyhlášky č. 318/2008
Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011:
(7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť  maturitnej
skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy
internej časti maturitnej skúšky
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti
maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti
získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej
skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa
viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
(8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť  maturitnej
skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej
formy internej časti maturitnej skúšky
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky
získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac
ako 33 % z celkového počtu bodov.
Informácie o opravnej skúške externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej
formy internej časti maturitnej skúšky
V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky
v predmetoch, ktoré majú externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ), alebo len
EČ maturitnej skúšky (MS), uvedené v odsekoch 7) a 8) § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.
z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z, platia
nasledujúce informácie:
1.  Ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len
EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu
na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.
2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však  dvoch
predmetov,  môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku
z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 a 2
školského zákona).
3.  Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada
ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť,
resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať (pozri bod 5) (podľa § 88 ods. 4
školského zákona).
4.  Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ je september alebo február
nasledujúceho školského roka.  Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak
vykonať v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (podľa
§ 77  ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona), pričom pod nasledujúcim školským
rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal
maturitnú skúšku v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS
v riadnom termíne roku 2015, môže vykonať  opravnú skúšku ÚFIČ v septembri
2015, z EČ a PFIČ môže vykonať opravnú skúšku v marci 2016).
5.  Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy  do 30.
septembra  nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona).
Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
6.  Riaditeľ školy je povinný tohto žiaka prihlásiť na EČ a PFIČ MS
prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS  zároveň so žiakmi,
ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky.
Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:
• Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa
vykonáva na jednej úrovni.
• Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
• EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si  žiak určí
pri prihlasovaní na MS, pričom  žiak akéhokoľvek typu gymnázia ich vykoná
na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na akej úrovni
ich chce vykonať (B1 alebo B2).

 

• Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím nebude obsahovať

úlohy na počúvanie s porozumením.

 

• Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže vykonať

len ÚFIČ MS zo skupiny predmetov cudzí jazyk.

 

• Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú

z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný

predmet, ktoré sú zverejnené na  webovej stránke ŠPÚ  www.statpedu.sk/ Cieľové

požiadavky na maturitné skúšky/Platné od šk. roku 2011/2012.

 

•Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných

vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa

vzdelával.

 

 

 

TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2015

 

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 17. – 20.

marca 2015. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov

NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠ-ŠVS.

 

Administrátormi testov sú interní alebo externí učitelia príslušnej školy. Administrátori testov

nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS. Regulárny priebeh

administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia predmetových

maturitných komisií (ďalej len PMK) a dohľad nad priebehom maturitných skúšok v škole

bude vykonávať predseda školskej maturitnej komisie (ďalej len ŠMK).

V prípade malého počtu maturujúcich žiakov (menej ako 12) z niektorého predmetu môžu

KŠÚ nariadiť školám vytvoriť spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS. NÚCEM

odporúča, aby spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS vytvárali aj spojené školy,

školy so spoločným riaditeľstvom, prípadne aj školy sídliace v jednej budove.

 

 

ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.

a vyhláškou č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení  vyhlášky

č. 209/2011 upravené podmienky na vykonanie MS. Úpravy zahŕňajú špecificky upravené

testové zošity, technické zabezpečenie zadávania testu a pod. Preto budú súčasťou

elektronického formulára pre prihlasovanie žiakov aj údaje o žiakoch so zdravotným

znevýhodnením. Riaditeľov škôl žiadame, aby žiakov so zdravotným znevýhodnením

informovali o možnosti úprav podmienok na vykonanie MS.

Podľa upravených podmienok môže maturovať iba:

• žiak špeciálnej školy,

• žiak špeciálnej triedy,

• žiak so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy vzdelávaný podľa

individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ďalej iba ZZ), na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci:

• so sluchovým postihnutím,

• so zrakovým postihnutím,

• s telesným postihnutím,

• chorí a zdravotne oslabení,

• s vývinovými poruchami učenia,

• s poruchami aktivity a pozornosti,

• s poruchami správania,

• s narušenou komunikačnou schopnosťou,

• s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,

• s viacnásobným postihnutím.

Žiadosť žiaka so ZZ o úpravu maturitnej skúšky je súčasťou písomného oznámenia, ktorým

sa žiak prihlasuje na MS. Obsahuje osobné údaje žiaka, požadované úpravy a odborný

posudok (vyhláška č. 318/2008 Z. z. § 14 ods. 7 – 10 v znení neskorších predpisov).