19. 04. – zhodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 3. štvrťrok šk. roka 2016/2017