ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

 

Žiaci so ZZ môžu mať v súlade so školským zákonom a vyhláškou o ukončovaní štúdia
na stredných školách v znení neskorších predpisov upravené podmienky na vykonanie MS.
Úpravy zahŕňajú špecificky upravené testové zošity, technické zabezpečenie zadávania testu
a pod. Preto budú súčasťou elektronického formulára pre prihlasovanie žiakov aj údaje
o žiakoch so ZZ.
Podľa upravených podmienok môže maturovať iba:
 žiak špeciálnej školy,
 žiak špeciálnej triedy,
 žiak so ZZ v triede strednej školy vzdelávaný spolu s ostatnými žiakmi formou školskej
integrácie (začlenenia).
 
 Žiaci so ZZ, na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci:
 so sluchovým postihnutím,
 so zrakovým postihnutím,
 s telesným postihnutím,
 chorí a zdravotne oslabení,
 s vývinovými poruchami učenia,
 s poruchami aktivity a pozornosti,
 s poruchami správania,
 s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
 s viacnásobným postihnutím (pri prihlasovaní žiakov na EČ a PFIČ MS vyznačte všetky
diagnostikované druhy postihnutia).
Žiadosť žiaka so ZZ o úpravu podmienok MS je súčasťou písomného oznámenia, ktorým
sa žiak prihlasuje na MS. Obsahuje osobné údaje žiaka, požadované úpravy a odborný
posudok (Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov,
§ 14, odsek 7 až 10). Oznámenie o úprave podmienok MS prekonzultuje riaditeľ školy
s vyučujúcimi žiaka a rozhodnutie oznámi žiakovi.