Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

 

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

 Slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL), ukrajinský
jazyk a literatúra (UJL)
Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 150 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou,
z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL)
Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou,
Obsah úloh: 24 úloh počúvanie s porozumením, 40 úloh čítanie s porozumením,
jazyk a literatúra
Trvanie PFIČ MS: 90 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri štruktúrované témy s určenou
žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

 Anglický jazyk (AJB1), francúzsky jazyk (FJB1), nemecký jazyk (NJB1), ruský jazyk
(RJB1), španielsky jazyk (SJB1) a taliansky jazyk (TJB1)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou
(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 Anglický jazyk (AJB2), francúzsky jazyk (FJB2), nemecký jazyk (NJB2), ruský jazyk
(RJB2), španielsky jazyk (SJB2) a taliansky jazyk (TJB2)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Maturita 2019
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 8
Trvanie EČ MS: 120 minút
Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou
(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 Anglický jazyk (AJC1), francúzsky jazyk (FJC1), nemecký jazyk (NJC1), ruský jazyk
(RJC1), španielsky jazyk (SJC1) a taliansky jazyk (TJC1)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni C1
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS: 150 minút
Formát úloh: 64 úloh s výberom odpovede, 26 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 90 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou
(jedno zadanie s určenou žánrovou formou, ktorého súčasťou môžu
byť aj obrázky, tabuľky, grafy alebo doplnkový sprievodný text).

 Matematika (MAT)
Trvanie EČ MS: 150 minút
Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede
Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené
na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2019/Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS 2019.