Praktická maturita

 

Je súčasťou maturitnej skúšky na stredných odborných školách. Môže sa vykonať jednou z nasledovných foriem:

  • praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
  • obhajoba vlastného projektu
  • realizácia a obhajoba experimentu
  • obhajoba úspešných súťažných prác
  • predvedenie umeleckého výkonu

Praktická časť odbornej zložky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín, pri odbore zubný technik a ortopedický technik maximálne 33 hodín. V jednom dni najviac 8 hodín. V odboroch, kde to charakter skúšky vyžaduje, môže trvať až štyri týždne.