03. – 04. september 2019 – opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 (03. sept. 2019 – SJL,  04. sept. 2019 – CUJ).

17. september 2019 – opravný termín ÚFIČ MS

30. september 2019 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať v školskom roku 2019/20, a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

15. október 2019 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

31. január 2020 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

 Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 17. marca 2020 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 18. marca 2020 (streda),
c) matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok).

Termíny internej časti maturitnej skúšky budú v čase od 25. mája 2020 do 29. mája 2020.

Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční
v termíne 31. marec – 3. apríl 2020. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé
predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr
25. marca 2020.
Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok
2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2020. Dni konania opravného
termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov
a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2020.
Informácie o MS v školskom roku 2019/2020 sú zverejňované na
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.