– 4. – 6. september 2018 – opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 (04. sept. 2018 – SJL,  05. sept. 2018 – CUJ).

–  19. september 2018 – opravný termín ÚFIČ MS

30. september 2018 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať v školskom roku 2018/19, a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

15. október 2018 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

31. január 2019 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

 Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 12. marca 2019 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2019 (streda),
c) matematika dňa 14. marca 2019 (štvrtok).

Termíny internej časti maturitnej skúšky budú v čase od 27. mája 2019 do 31. mája 2019.

 Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2019. Dni konania náhradného
termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov
a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019.