ZS – dôležité informácie

 

Organizačné pokyny k zabezpečeniu písomnej, praktickej a teoretickej časti záverečnej skúšky 2021/22

Záverečné skúšky v školskom roku 2021/2022 sa budú konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR  č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 

 Záverečné skúšky budú konať žiaci 3. ročníka v učebných odboroch:

6445 H

kuchár

6444 H

čašník, servírka

2964 H  

cukrár

   

Organizácia  a termíny záverečných skúšok v školskom roku 2021/22 v podmienkach Hotelovej akadémie v Žiline.

 

 1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v učebných odboroch končí 28. mája 2021.
 2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka – 28. máj 2021.
 3. Dátum konania klasifikačnej porady pre končiace ročníky učebných odborov – 24. máj 2021.
 4. Triedni učitelia v spolupráci s vyučujúcimi oznámia do 10. 05. 2021 zástupcovi pre TV žiakov, ktorí nemôžu byť klasifikovaní z dôvodu neabsolvovania určeného počtu vyučovacích hodín počas mimoriadnej situácie.
 5. Termín konania komisionálnych skúšok a skúšobné komisie pre neklasifikovaných žiakov určí riaditeľka školy do 14. 05. 2021.
 6. Žiaci, ktorí neprospejú na konci 2. polroka 2020/21 sa nemôžu zúčastniť ZS v riadnom termíne.

 

Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:

 1. Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava.
 2. Riaditeľka strednej školy určí do 17. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky.
 3. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda skúšobnej komisie  do 3. júna 2021.
 4. Výsledné známky sprístupní stredná škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 4.  júna 2021.
 5. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 9. júna 2021 písomne požiadať o vykonanie záverečnej skúšky.

 

Záverečná skúška sa koná v termíne od 14. júna 2021 do 30. júna 2021 (predsedu skúšobnej komisie a konkrétne termíny záverečnej skúšky určí okresný úrad do 15. apríla 2021).

Riaditeľ strednej školy do 28. mája 2021 vymenuje členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku.

 

 

ZS – ďalšie informácie