ZS – dôležité informácie

 

Organizačné pokyny k zabezpečeniu písomnej, praktickej a teoretickej časti záverečnej skúšky 2021/22

Záverečné skúšky v školskom roku 2021/2022 sa budú konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR  č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 

 Záverečné skúšky budú konať žiaci 3. ročníka v učebných odboroch:

6445 H

kuchár

6444 H

čašník, servírka

2964 H  

cukrár

   

Organizácia  a termíny záverečných skúšok v školskom roku 2021/22 v podmienkach Hotelovej akadémie v Žiline.

 

 1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v učebných odboroch končí 14.6.2022.
 2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka – 14.6.2022.
 3. Dátum konania klasifikačnej porady pre končiace ročníky učebných odborov -13.6.2022.
 4. Žiaci, ktorí neprospejú alebo nemôžu byť klasifikovaný na konci 2. polroka 2021/22 sa nemôžu zúčastniť ZS v riadnom termíne.
 5. Študijné voľno pre učebné odbory – od 15.6. do 17.6. 2022.


  Harmonogram konania záverečných skúšok v školskom roku 2021/2022

  číslo učebného odboru

  názov učebného odboru

  teoretická časť

  praktická časť

  6444 H

  čašník, servírka

  23.6.2022

  20.6.-22.6.2022

  2964 H

  cukrár

  23.6.2022

  20.6.-21.6.2022

  6445 H

  kuchár

  23.6.2022

  20.6.-22.6.2022

   

 

 

ZS – ďalšie informácie