ZS – dôležité informácie

Organizačné pokyny k zabezpečeniu písomnej, praktickej a teoretickej časti záverečnej skúšky 2022/23

Na základe § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva termín riadneho
skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej
skúšky takto:
a. Riadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 15. júna 2023
do 30. júna 2023. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou,
praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 15. júnom, najskôr však vo februári
školského roka 2022/2023.
b. Mimoriadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 18.
septembra 2023 do 29. septembra 2023 alebo od 5. februára 2024 do 16. februára 2024.

 Záverečné skúšky budú konať žiaci 3. ročníka v učebných odboroch:

6445 H

kuchár

6444 H

čašník, servírka

2964 H  

cukrár

   

Organizácia  a termíny záverečných skúšok v školskom roku 2022/23 v podmienkach Hotelovej akadémie v Žiline.

 

 1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v učebných odboroch končí  13. 6. 2023.
 2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka –13. 6. 2023.
 3. Dátum konania klasifikačnej porady pre končiace ročníky učebných odborov -12. 6. 2023.
 4. Žiaci, ktorí neprospejú alebo nemôžu byť klasifikovaný na konci 2. polroka 2022/23 sa nemôžu zúčastniť ZS v riadnom termíne.
 5. Študijné voľno pre učebné odbory – od 15. 6. do 17. 6. 2023.

  Harmonogram konania záverečných skúšok v školskom roku 2022/2023

  číslo učebného odboru

  názov učebného odboru

  teoretická časť

  praktická časť

  6444 H

  čašník, servírka

  22. 6. 2023

  20. 6. – 21.6. 2023

  2964 H

  cukrár

  22. 6. 2023

  21. 6. 2023

  6445 H

  kuchár

  22. 6. 2023

  19. 6. – 20. 6. 2023

ZS – ďalšie informácie