ZS – dôležité informácie

 

Organizačné pokyny k zabezpečeniu písomnej, praktickej a teoretickej časti záverečnej skúšky 2023/24

V zmysle § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky takto:

 

Riadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky

od 12. júna 2024 do 28. júna 2024

Mimoriadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky

od 16. septembra 2024 do 27. septembra     2024  alebo od 3. februára 2025 do 14. februára 2025

 

 

 

Organizácia  a termíny záverečných skúšok v školskom roku 2023/24 v podmienkach Hotelovej akadémie v Žiline.

  1. Dátum klasifikačnej porady pre končiace ročníky učebných odborov: 10. 06. 2024.
  2. Odovzdávanie vysvedčení žiakom učebných odborov: 11. 06. 2024.
  3. Študijné voľno pre učebné odbory pred konaním ZS – od 12. 6. do 14. 6. 2024.
  4. Žiaci, ktorí neprospejú alebo nemajú ukončenú klasifikáciu na konci 2. polroka 2023/24 sa nemôžu zúčastniť záverečnej skúšky v riadnom termíne.

 

Harmonogram konania záverečných skúšok v školskom roku 2023/2024

 

číslo učebného odboru

názov učebného odboru

praktická časť

teoretická časť

6444 H

čašník, servírka

18. 6. 2024

20. 6. 2024

2964 H

cukrár

19. 6. 2024

20. 6. 2024

6445 H

kuchár

17. – 18. 6. 2024

20. 6. 2024

 

 

 

 

 

ZS – ďalšie informácie