Prijímacie konanie

 

 
 

 Schválené študijné odbory pre školský rok 2021/2022 pre HA

 

študijné  odbory     Počet tried Počet žiakov
 6444 K čašník, servírka    1 12 
 6445 K kuchár 18
učebné odbory    
 6444 H čašník, servírka     2 13
6445 H kuchár 20
2964 H cukrár 10

Poznámka: V učebných odboroch čašník, servírka, kuchár je možnosť štúdia aj v duálnom systéme vzdelávania.

 

 študijné odbory počet   tried počet žiakov
 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, 4–roč. študijný odbor 1  20
6323 K  hotelová akadémia, 5–ročný študijný odbor 1  30
6421 L študijný odbor spoločné stravovanie    

Upozornenie:  Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a  z matematiky budú konať len záujemcovia  študijné (4-ročné) odbory: 6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár, 6324 M manažment regionálneho cest. ruchu.

Záujemcovia o 5-ročný študijný odbor 6323 K hotelová akadémia budú konať prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z jedného cudzieho jazyka.