Prijímacie konanie

 

 

 

 Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 – TU
 Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka NDŠ – spoločné stravovanie pre školský rok 2022/2023 – TU
 Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 – TU
 

Schválené študijné a učebné odbory pre školský rok 2022/2023
 

študijné  odbory     Počet tried Počet žiakov
 6444 K čašník, servírka    1 10
 6445 K kuchár 20
učebné odbory    
 6444 H čašník, servírka     2 12
6445 H kuchár 24
2964 H cukrár 12

Poznámka: V učebných odboroch čašník, servírka, kuchár je možnosť štúdia aj v duálnom systéme vzdelávania.

 

 študijné odbory počet   tried počet žiakov
 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, 4–roč. študijný odbor 1  20
6323 K  hotelová akadémia, 5–ročný študijný odbor 1  30
6421 L študijný odbor spoločné stravovanie    

Upozornenie:  Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a  z matematiky budú konať len záujemcovia  študijné (4-ročné) odbory: 6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár, 6324 M manažment regionálneho cest. ruchu.

Záujemcovia o 5-ročný študijný odbor 6323 K hotelová akadémia budú konať prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka.