Výchovná poradkyňa

 

VÝCHOVNÁ PORADKYŇA

Mgr. Gabriela Machynková
Tel: 0908 439 899
E – mail: vych.poradcahaza@gmail.com
              machynkova@hazilina.sk

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA:
 
Mgr. Erika Kobyliaková     Tel: 041 – 701 04 21
 
Konzultačné hodiny v šk. roku 2023/2024:
piatok:  15:00 – 18:00
V prípade potreby podľa dohody
 
 
 
Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne v šk. roku 2023/2024:
 
PÁRNY TÝŽDEŇ:
Utorok:      12:30 – 14:15
Štvrtok:      10:30 – 12:00
 
NEPÁRNY TÝŽDEŇ:
Utorok:      7:30 – 9:00
Streda:       7:30 – 9:00
 
 Konzultácie sú možné i v inom čase po osobnom alebo telefonickom dohovore.
 
 
 
Úlohy a poslanie VP:
  • Zabezpečuje poradenský servis pre študentov, rodičov a kolegov
  • Výchovný poradca v súčinnosti s pedagogickými zamestnancami monitoruje zmeny v správaní a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického a psychického týrania či ohrozenia mravného života bezodkladne problém rieši
  • V končiacich ročníkoch pomáha pri ďalšej profesionálnej orientácii, aby si študenti vedeli správne vyberať ďalšie vzdelanie podľa možností a predností

Spolupracovníci:

  • Krajská pedagogicko-psychologická poradňa

Predmestská 1613
010 01 Žilina

tel: 041/565 00 18
mobil: 0901 724 785

e-mail: kpppza@gmail.com

 

  • DC Lietavská Lúčka
  • Náruč – Pomoc deťom v kríze

Poslaním občianskeho združenia je pomáhať týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím. Náruč je otvorená pre deti, ktoré boli vo vlastných rodinách vystavené sexuálnemu zneužívaniu, krutosti či ľahostajnosti. V krízovom centre im celoročne poskytuje útočisko, starostlivosť a odbornú psychologickú, špeciálno-pedagogickú a sociálnu pomoc.

e-mail: naruc@nextra.sk
www: http://www.naruc.sk