Verejné obstarávanie

 

Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 2622/48, 010 01 Žilina
je verejným obstarávateľom podľa par. 7 ods. 1 písm. d    Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

NÁZOV ZÁKAZKY

VÝZVA

Rekonštrukcia plynovej kotolne


https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/572732


+ zápisnica