Základné informácie k rekvalifikačným kurzom

 

 

 

 

Rekvalifikačné kurzy – akreditované vzdelávacie programy

 

Názov akreditovaného programu/číslo akreditácie

Počet hodín

Cena v EUR

Miesto realizácie Informácie a kontakty

Kuchár
3328/2013/48/1

500 750,-

Pracoviská 0V
Hotelovej akadémie  ŽA

Reštaurácia pri ŽSK

Školská jedáleň

www.hazilina.sk

sekretariat@hazilina.sk

041/ 70 10 412

Čašník, servírka
3328/2013/48/2

500 750,-

Pracoviská 0V
Hotelovej akadémie  ŽA

Reštaurácia pri ŽSK

www.hazilina.sk

sekretariat@hazilina.sk

041/ 70 10 412

Cukrár
3328/2020/97/1

280 400,-

Pracoviská 0V
Hotelovej akadémie  ŽA

Reštaurácia pri ŽSK

Školská jedáleň

www.hazilina.sk

sekretariat@hazilina.sk

041/ 70 10 412

Charakteristika kurzu

KUCHÁR

—————————————————————————————————————————————————————————-

Absolvent/absolventka po ukončení prípravy samostatne zvláda práce spojené s prípravou pokrmov, pozná suroviny a technológiu ich prípravy v zariadeniach spoločného stravovania – počas bežnej prevádzky a pri slávnostných príležitostiach, pripravuje jedlá aj podľa vlastných receptúr. Vie pripraviť jednoduché jedlá, minútkové pokrmy, šaláty a múčniky. Pripravuje pracovisko, manipuluje so zariadením a pomôckami a ovláda všetky práce spojené s prípravou pokrmov. Vie prijímať a vybavovať objednávky. Uplatňuje zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ovláda zásady vedenia administratívy, písať jedálne lístky, ošetrovať a skladovať potraviny. Má vedomosti zo základných ekonomických a právnych noriem nevyhnutných pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania.

Počet hodín teórie: 180

Počet hodín praxe: 320

Poznámka

• nezamestnaní záujemcovia evidovaní na ÚPSVaR môžu tento kurz absolvovať BEZPLATNE (prostredníctvom projektu RE-PAS) – informujte sa na ÚPSVaR

•  možnosť zaplatenia poplatku za kurz na splátky

• ku kurzu je potrebný zdravotný preukaz

 

Charakteristika kurzu

ČAŠNÍK, SERVÍRKA

————————————————————————————————————————————————————————

Absolvent/absolventka po ukončení prípravy má vedomosti zo zásad stolovania, z pravidiel techniky jednoduchej obsluhy, z odbornej terminológie, zo základných poznatkov o potravinách a nápojoch, o technologických postupoch prípravy teplých a studených jedál, múčnikov, teplých a studených nápojov a zo základných ekonomických a právnych noriem nevyhnutných pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania. Uplatňuje zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prácach spojených s technikou obsluhy. Vie pracovať s registračnou pokladnicou a výpočtovou technikou, účtovať, robiť vyúčtovanie, zostaviť jedálny lístok. Vie kultivovane a spoločensky komunikovať s hosťami, spolupracovníkmi. Absolvent/absolventka si môže vedomosti a zručnosti rozšíriť štúdiom ďalších odborných modulov – zložitá obsluha, barman, barista, someliér.

Počet hodín teórie: 120

Počet hodín praxe: 380

Poznámka

• nezamestnaní záujemcovia evidovaní na ÚPSVaR môžu tento kurz absolvovať BEZPLATNE (prostredníctvom projektu RE-PAS) – informujte sa na ÚPSVaR

•  možnosť zaplatenia poplatku za kurz na splátky

• ku kurzu je potrebný zdravotný preukaz

Charakteristika kurzu

CUKRÁR

—————————————————————————————————————————————————————————–

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda zásady osobnej a prevádzkovej hygieny v cukrárskej výrobe. Pozná používané suroviny, ich technologické vlastnosti, pozná zásady ich skladovania. Ovláda základné technologické výpočty používané pri výrobe. Vie zhotovovať cukrárske výrobky, pozná zásady ich skladovania, balenia a expedovania. Vie používať stroje a zariadenia pri cukrárenskej výrobe. Pozná vedenie prevádzkovej evidencie pri výrobe a predaji cukrárenských výrobkov.

Počet hodín teórie: 60

Počet hodín praxe: 220

Poznámka

• nezamestnaní záujemcovia evidovaní na ÚPSVaR môžu tento kurz absolvovať BEZPLATNE (prostredníctvom projektu RE-PAS) – informujte sa na ÚPSVaR

• možnosť zaplatenia poplatku za kurz na splátky

• ku kurzu je potrebný zdravotný preukaz