Duálne vzdelávanie

Podľa § 16 a § 17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Hotelová akadémia v Žiline má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi: Konkrétne podmienky vzdelávania a následného pracovného uplatnenia bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak / zákonný zástupca žiaka/ uzatvorí so zamestnávateľom. Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v Hotelovej akadémií v Žiline…

   

Pokyny a vzory

Pokyny a vzory   Vzory vyplnených odpoveďových hárkov      

Opakovanie maturity

Opakovanie maturity   Opravnú maturitnú skúšku (MS) môže konať žiak gymnázia alebo strednej odbornej školy, ktorý na maturitnej skúške neuspel z niektorých, najviac však z dvoch predmetov ( vrátane praktickej časti a teoretickej časti odbornej zložky skúšky). Maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov. Žiakovi…