Pokyny a vzory

Pokyny a vzory   Vzory vyplnených odpoveďových hárkov      

   

Dôležité informácie

Dôležité informácie Organizácia  maturitných  skúšok v školskom roku 2022/23 v podmienkach Hotelovej akadémie v Žiline.   Organizáciu maturitnej skúšky upravuje  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2023…