Pokyny a vzory

Pokyny a vzory   Vzory vyplnených odpoveďových hárkov      

Opakovanie maturity

Opakovanie maturity   Opravnú maturitnú skúšku (MS) môže konať žiak gymnázia alebo strednej odbornej školy, ktorý na maturitnej skúške neuspel z niektorých, najviac však z dvoch predmetov ( vrátane praktickej časti a teoretickej časti odbornej zložky skúšky). Maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov. Žiakovi…

Dôležité informácie

Dôležité informácie Maturitné skúšky  upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.    Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3.…