Praktické vyučovanie

 

Praktické vyučovanie – odborný výcvik/ odbornú prax vykonávajú žiaci v strediskách praktického vyučovania a na zmluvných pracoviskách u zamestnávateľov.

Odborný výcvik/odborná prax prebieha:

– v školskej jedálni pri Hotelovej akadémii na Hlinskej ulici,

– v stredisku praktického vyučovania v Reštaurácii v sídle Žilinského samosprávneho kraja  

   na Komenského ulici 48,

– v hoteloch a gastronomických zariadeniach

                       Skalka v Rajeckých Tepliciach,

                       Afrodita Palace v Rajeckých Tepliciach,

                       Villa Nečas,

                       Dubná skala,                           

                       Holliday Inn,

                      City Restaurant,

                       CENTRAL PARK,

                       WHITE ONION,

                       MOYA Restaurant,

                       Reštaurácia Palatín Bytča,

                       Gastrofresh LIVING Restaurant,

                       FRESH ONE Restaurant,

                       Kaštieľ Gbeľany,

                       Il Padrino Ristorante,

                       Grand Hotel,

                       La Cultura Restaurant & Caffe,

                       Village  resort Hanuliak, Belá.

 

               Tieto strediská sú základom odbornej prípravy žiakov. Prevádzkové podmienky  umožnia žiakom podieľať sa na príprave, výrobe a distribúcii pokrmov pre školské a podnikové stravovanie, hotových a minútkových jedál pre širokú verejnosť vrátane bežnej a príležitostnej obsluhy pri rôznych gastronomických akciách a medzinárodných aktivitách školy. Prípravu jedál a obsluhu zabezpečujú žiaci pod dozorom majstrov odbornej výchovy. Pri zabezpečovaní stravovania pre verejnosť si žiaci osvojujú potrebné návyky v komunikácii s hosťami a klientmi, prijímaní objednávok, príprave jedál, servírovaní, vyúčtovaní a upratovaní po hosťoch. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách v reštauráciách a hoteloch alebo v rámci praktických laboratórnych cvičení. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Každý rok majú žiaci možnosť vyskúšať si svoje teoretické a praktické zručnosti pri tradične organizovaných súťažiach a akciách ZRUČNOSTI a PREZENTÁCIA ŠKOLY, ako aj pri príležitosti organizovania rôznych spoločenských, kultúrnych a športových aktivít v rámci mesta a kraja, ale i na celoštátnej či medzinárodnej úrovni. Takéto podujatia sú pre žiakov lákavé, motivujúce a inšpirujúce.

 


Prehľad rozdelenia teoretického vyučovania a odborného výcviku v študijných odboroch

6444 K  čašník, servírka a 6445 K kuchár

  Teoretické vyučovanie  Odborný výcvik 
1. ročník 4 dni 1 deň
2. ročník  3 dni 2 dni
3. ročník  3 dni 2 dni
4. ročník  4 dni 2 deň

V učebných odboroch  6444 H  čašník, servírka,  6445 H kuchár   a  2964 H cukrár  sa po týždni strieda teoretické vyučovanie s odborným výcvikom.

V učebných odboroch  6444 H  čašník, servírka  a  6445 H kuchár  je možnosť vzdelávať sa  v DUÁLNOM vzdelávaní .


Praktické vyučovanie v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia  vykonávajú žiaci v strediskách praktického vyučovania a na zmluvných pracoviskách.

V prvom ročníku štúdia  žiaci získavajú základné zručnosti na odbornom výcviku 6 hodín týždenne a zároveň majú povinnosť absolvovať 10 dní súvislej prázdninovej praxe. V druhom ročníku pribúda 15 dní (3 týždne) súvislej odbornej praxe. V treťom ročníku majú už žiaci osvojené vedomosti a zručnosti natoľko, že vykonajú  15 dní (3 týždne) súvislej odbornej praxe. Obsahom odborného výcviku/odb. praxe v prvom, druhom, treťom ročníku je učivo predmetov technika obsluhy a technológia prípravy pokrmov.  V piatom ročníku žiaci vykonajú  súvislú 10 dňovú prax. V štvrtom a piatom ročníku je obsahom odbornej praxe aj učivo predmetu hotelový a gastronomický manažment. Absolvovanie odborného výcviku /odbornej praxe je podmienkou postupu do vyššieho ročníka.

 

Praktická príprava v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia

ročník odborný výcvik
odborná  prax (súvislá)
počas vyučovania
    10 dní – počas prázdnin
prvý odborný výcvik  6  hod./týž.
   
druhý    
odborný výcvik 7  hod./týž. 15 dní
   
tretí odborný výcvik  7  hod./týž.  
15 dní
 
štvrtý odborný výcvik  7  hod./týž.  
15 dní
 
piaty    
10 dní


Prevádzkové podmienky  umožnia žiakom podieľať sa na príprave, výrobe a distribúcii pokrmov pre školské a podnikové stravovanie, hotových a minútkových jedál pre širokú verejnosť vrátane bežnej a príležitostnej obsluhy pri rôznych gastronomických akciách a medzinárodných aktivitách školy. Prípravu jedál a obsluhu zabezpečujú žiaci pod vedením učiteľov praxe. Pri zabezpečovaní stravovania pre verejnosť si žiaci osvojujú potrebné návyky v komunikácii s hosťami a klientmi, prijímaní objednávok, príprave jedál, servírovaní, vyúčtovaní a upratovaní po hosťoch. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách v reštauráciách a hoteloch alebo v rámci praktických laboratórnych cvičení. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Okrem uvedených zručností žiaci získavajú poznatky o prevádzke a manažmente hotelových a gastronomických zariadení. Každý rok majú žiaci možnosť vyskúšať si svoje teoretické a praktické zručnosti pri tradične organizovaných akciách, ako aj pri príležitosti organizovania rôznych spoločenských, kultúrnych a športových aktivít v rámci mesta a kraja, ale i na celoštátnej či medzinárodnej úrovni. Takéto podujatia sú pre žiakov lákavé, motivujúce a inšpirujúce.

 


Praktické vyučovanie v študijnom odbore 6324 M manažment regionálneho CR

je realizované cez samostatný vyučovací predmet  odborná prax a súvislá prax. Praktické vyučovanie vytvára základ ekonomického vzdelania a rozvíja intelektuálne schopnosti, zručnosti a praktické skúsenosti žiakov a je medzipredmetovo previazané s odbornými vyučovacími predmetmi. Praktická príprava je realizovaná proporcionálne v škole a na pracovisku zamestnávateľa cez predmet odborná prax v 2. a 3. ročníku pod vedením učiteľa odbornej praxe a inštruktorov zamestnávateľa. V 3. a 4. ročníku žiaci uskutočňujú súvislú prax v rozsahu 10 pracovných dní v každom ročníku pod priamym vedením prevádzkových pracovníkov – inštruktorov.

Praktické vyučovanie realizované v škole a súčasne na pracovisku zamestnávateľa vytvára priestor pre vnútornú motiváciu získania vzťahu k odboru, vysokú flexibilitu a samostatnosť v rozhodovaní, integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky tak, aby ich bol absolvent schopný aplikovať v praxi, aby vedel pracovať samostatne aj v kolektíve a aby bol adaptabilný v príbuzných odboroch činností.  Jeho úlohou je pripraviť žiakov tak, aby po skončení štúdia vedeli využiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi.