Koordinátorka všeobecnej prevencie

 

Koordinátor všeobecnej prevencie

Mgr.  Kvetoslava  Ďurianová
E-mail: durianova@hazilina.sk

  • Konzultačné hodiny :

každý deň v čase veľkej prestávky (12:00 – 12:35 hod.)

Je vhodné dohodnúť stretnutie  vopred.

 Študenti, ak potrebujete poradiť, alebo máte nejaké otázky, resp. návrhy, môžete okrem osobného stretnutia využiť aj anonymnú schránku dôvery, ktorá je umiestnená na prízemí budovy školy.

(Anonymita je zaručená).

 

Základné činnosti koordinátora prevencie :

  • Príprava a iniciovanie preventívnych aktivít ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu.
  • Školské poradenstvo v otázkach všeobecnej prevencie.
  • Dokumentácia školy v oblasti prevencie – Školský preventívny program.
  • Spolupráca s výchovným poradcom v škole, so spádovým poradenským zariadením.
  • Monitorovanie situácie v škole, na pracoviskách

odborného výcviku.

  • Vytvorenie dlhodobej koncepcie v oblasti prevencie.
  • Príprava odborného vstupu pre rodičov zameraného na prejavy užívania návykových látok.
  • Servis schránky dôvery.

Patrí sem :

  • Prevencia alkoholizmu
  • Prevencia kriminality
  • Prevencia drogových závislostí
  • Prevencia fajčenia
  • Prevencia poruchy príjmu potravy
  • Prevencia obchodovania s ľuďmi
  • Prevencia zvýšenej agresivity

Užitočné odkazy:

 

  • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie : http:// vudpap.sk /
  • Prevencia šikanovania : http://www.prevenciasikanovania.sk/
  • Drogový informačný portál:http://www.infodrogy.sk/
  • Časopis ČISTÝ DEŇ – štvrťročník, pre všetkých, ktorí chcú žiť bez návykových látok a rizikového správania
  • Informačno – vzdelávací bulletin rezortu kultúry Sociálna prevencia
  • Časopis COACHINGPLUS – sprostredkovávané trendy v oblasti rozvoja ľudského potenciálu.

 

Základom úspešnej práce koordinátora   prevencie je kooperácia s celým kolektívom pedagogických pracovníkov v spolupráci s rodičmi a v súčinnosti s pracovníkmi psychologických pracovísk.