Študijné a učebné odbory

 

6323 K hotelová akadémia (5-ročný študijný odbor)

Štúdium končí maturitnou skúškou. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je maturitné vysvedčenie a výučný list.

Tento študijný odbor pripravuje absolventa pre kvalifikované vykonávanie práce v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania a účelového stravovania. Poskytuje absolventovi osvojiť si všeobecné vzdelanie poskytované strednou školou, má možnosť študovať aj na vysokých školách, najmä ekonomického zamerania.

Odborná zložka vzdelávania zabezpečuje absolventovi získať odborné vedomosti, zručnosti a návyky. Výučný list v odbore hotelová akadémia získava žiak vykonaním maturitnej skúšky v piatom ročníku.
Jazykové schopnosti absolventa (štúdium troch cudzích jazykov) umožňujú odborný rast a vývoj v zahraničí. Absolvent je schopný zvládnuť aj podnikateľskú činnosť a vedenie ekonomickej agendy súvisiacej s touto agendou.

 

6355 M služby v cestovnom ruchu (4-ročný študijný odbor)

Štúdium končí maturitnou skúškou. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je maturitné vysvedčenie.

Absolvent 4-ročného študijného odboru služby v CR má základné vedomosti o kultúrno-spoločenských javoch a súvislostiach, ktoré aktívne bude využívať vo svojej profesii.
Samostatne vykonáva a koordinuje činnosti v oblasti cestovného ruchu.
Komunikuje s verejnosťou, adekvátne poskytuje informácie spojené s cestovným ruchom, je schopný organizovať kultúrne, športové a iné podujatia.
Môže sa zamestnať ako pracovník marketingových útvarov, v stravovacích a ubytovacích podnikoch a zariadeniach.

 

6445 H kuchár (3-ročný učebný odbor)

Štúdium končí záverečnou skúškou. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Absolvent ovláda práce súvisiace s prípravou nových a technologicky náročných jedál, vrátane národných a iných špecialít, prípravu jedál cudzích kuchýň.
Vie samostatne zostavovať komplexné receptúry nových a atypických jedál,
zabezpečiť prípravu jedál na krátkodobé a špecializované gastronomické akcie.

Po ukončení štúdia v učebnom odbore môže absolvent pokračovať
v nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách.

6444 H čašník, servírka (3-ročný učebný odbor)

Štúdium končí záverečnou skúškou. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Absolvent ovláda ovláda prípravu stolovania, prijímanie jednoduchých i zložitých objednávok, podávanie informácii o jedlách a nápojoch, účtovanie na registračnej pokladnici, inkasovanie tržieb a vyúčtovanie.

Po ukončení štúdia v učebnom odbore môže absolvent pokračovať
v nadstavbovom štúdiu v  študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách.

 

2964 H cukrár (3-ročný učebný odbor)

Štúdium končí záverečnou skúškou. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Absolvent sa uplatní ako plnohodnotný odborník v  cukrárskej výrobe, ako živnostník vo vlastnej výrobe a dielni.

Po ukončení štúdia v učebnom odbore môže absolvent pokračovať
v nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách.

6403 L podnikanie v remeslách a službách (2-ročné denné nadstavbové štúdium)

Štúdium ukončené maturitnou skúškou.  Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je maturitné vysvedčenie.

Tento študijný odbor je koncipovaný ako dvojročný študijný odbor, prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore.
Umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.