Študijné a učebné odbory

 

6444 K čašník, servírka (4-ročný študijný odbor)

Štúdium končí maturitnou skúškou. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je maturitné vysvedčenie a výučný list.

Absolvent ovláda prípravu stolovania, prijímanie jednoduchých i zložitých objednávok,
podávanie informácii o jedlách a nápojoch, účtovanie na registračnej pokladnici, inkasovanie tržieb a vyúčtovanie.
Ďalej ovláda aj princípy ekonomiky so zameraním na ekonomiku a organizáciu spoločného stravovania.
Má potrebné vedomosti z oblasti vedenia administratívy a vyúčtovania v kontrolnej pokladnici
vo výrobných zariadeniach spoločného stravovania.

 

6445 K kuchár (4-ročný študijný odbor)

Štúdium končí maturitnou skúškou. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je maturitné vysvedčenie a výučný list.

Absolvent po ukončení školy ovláda práce súvisiace s prípravou nových a technologicky náročných jedál,
vrátane národných a iných špecialít, prípravu jedál cudzích kuchýň.
Vie samostatne zostavovať komplexné receptúry nových a atypických jedál,
zabezpečiť prípravu jedál na krátkodobé a špecializované gastronomické akcie.
Ďalej ovláda aj princípy ekonomiky so zameraním na ekonomiku a organizáciu spoločného stravovania.
Má potrebné vedomosti z oblasti vedenia administratívy a vyúčtovania v kontrolnej pokladnici
vo výrobných zariadeniach spoločného stravovania.

6445 H kuchár (3-ročný učebný odbor)

Štúdium končí záverečnou skúškou. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Absolvent ovláda práce súvisiace s prípravou nových a technologicky náročných jedál,
vrátane národných a iných špecialít, prípravu jedál cudzích kuchýň.
Vie samostatne zostavovať komplexné receptúry nových a atypických jedál,
zabezpečiť prípravu jedál na krátkodobé a špecializované gastronomické akcie.

Po ukončení štúdia v učebnom odbore môže absolvent pokračovať
v nadstavbovom štúdiu v odbore  6421 L spoločné stravovanie.

6444 H čašník, servírka (3-ročný učebný odbor)

Štúdium končí záverečnou skúškou. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Absolvent ovláda ovláda prípravu stolovania, prijímanie jednoduchých i zložitých objednávok,
podávanie informácii o jedlách a nápojoch, účtovanie na registračnej pokladnici, inkasovanie tržieb a vyúčtovanie.

Po ukončení štúdia v učebnom odbore môže absolvent pokračovať
v nadstavbovom štúdiu v odbore  6421 L spoločné stravovanie.

 

2964 H cukrár (3-ročný učebný odbor)

Štúdium končí záverečnou skúškou. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Absolvent sa uplatní ako plnohodnotný odborník v  cukrárskej výrobe, ako živnostník vo vlastnej výrobe a dielni.

Po ukončení štúdia v učebnom odbore môže absolvent pokračovať
v nadstavbovom štúdiu v odbore  6421 L spoločné stravovanie.

6421 L spoločné stravovanie (2-ročné denné nadstavbové štúdium)

Štúdium ukončené maturitnou skúškou.  Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je maturitné vysvedčenie.
Štúdium nadväzuje na učebné odbory:

6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
2964 H cukrár

Tento študijný odbor je koncipovaný ako dvojročný študijný odbor,
prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore.
Poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadenia spoločného stravovania,
o  zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a tiež pripravuje na samostatnú
podnikateľskú činnosť. Umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne
a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.

 

6323 K hotelová akadémia (5-ročný študijný odbor)

Štúdium končí maturitnou skúškou. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je maturitné vysvedčenie a výučný list.

Tento študijný odbor pripravuje absolventa pre kvalifikované vykonávanie práce v oblasti hotelierstva,
reštauračného stravovania a účelového stravovania. Poskytuje absolventovi osvojiť si všeobecné vzdelanie poskytované
strednou školou, má možnosť študovať aj na vysokých školách, najmä ekonomického zamerania.

Odborná zložka vzdelávania zabezpečuje absolventovi získať odborné vedomosti, zručnosti a návyky. Po splnení požiadaviek a po absolvovaní tretieho ročníka môže žiak vykonať dobrovoľnú záverečnú skúšku v odbore čašník, servírka. Jazykové schopnosti absolventa (štúdium troch cudzích jazykov) umožňujú odborný rast a vývoj v zahraničí. Absolvent je schopný zvládnuť aj podnikateľskú činnosť a vedenie ekonomickej agendy súvisiacej s touto agendou.

 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu (4-ročný študijný odbor)

Štúdium končí maturitnou skúškou. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je maturitné vysvedčenie.

Absolvent 4-ročného študijného odboru manažment regionálneho CR má základné vedomosti o kultúrno-spoločenských
javoch a súvislostiach, ktoré aktívne bude využívať vo svojej profesii.
Samostatne vykonáva a koordinuje činnosti v oblasti cestovného ruchu.
Komunikuje s verejnosťou, adekvátne poskytuje informácie spojené s cestovným ruchom,
je schopný organizovať kultúrne, športové a iné podujatia.
Môže sa zamestnať ako pracovník marketingových útvarov, v stravovacích a ubytovacích podnikoch a zariadeniach.