História a regionálna tradícia

Učňovské školstvo v Žiline a okolí sa rozvíjalo úmerne s rozvojom remesiel. Príprava odborníkov v oblasti obchodu, gastronómie a s tým spojených služieb má na škole viac ako polstoročnú tradíciu. 55 rokov sa podieľa škola pri výchove a vzdelávaní nižšieho a stredného manažmentu pre hotely, reštaurácie a ďalšie zariadenia poskytujúce gastronomické služby a služby v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu.

Počas existencie došlo v živote školy k niekoľkým podstatným zmenám:

  • menila sa štruktúra učebných odborov,
  • bol zavedený prvý študijný odbor čašník, servírka (r.1976/77),
  • 1978 bol rokom, kedy škola poskytovala opäť ďalšiu formu získavania vzdelania – štúdium popri zamestnaní v odboroch prevádzka obchodu a prevádzka spoločného stravovania,
  • v roku 1979 sa názov Učňovskej školy z dôvodu zvýšenia jej kvalitatívnej úrovne zmenil na Stredné odborné učilište a v roku 1986 mu bol pridaný prívlastok spoločného stravovania,
  • v tom čase bolo SOU rozšírené do takej miery, že ani dvojzmenná prevádzka nemohla uspokojiť všetkých uchádzačov o výučbu študijných a učebných odborov,
  • v roku 1983sa oddelili odbory so zameraním na obchod .
  1. september 1985 je rokom, kedy SOU mení adresu a miesto pôsobenia. Škola sa sťahuje do budovy na Wolkerovej ul. 31, po premenovaní ulíc je to Hlinská ul. 31. Od tohto dňa sa SOU stáva komplexným učilišťom pod gestorstvom podniku Reštaurácie Žilina – a to až do roku 1990.

V súvislosti so zmenami v spoločnosti vznikla spoločenská objednávka na odborníkov v oblasti manažmentu v cestovnom ruchu a v hotelierstve. 1. septembra 1996 vzniká Hotelová akadémia, ktorá úspechmi svojich študentov rýchlo zaujala popredné miesto medzi žilinskými školami.

Ďalšou zmenou, ktorá zastihla naše školy bolo schválenie nového školského zákona a s ním spojená zmena názvu. Rozhodnutím Žilinského samosprávneho kraja od 01. 09. 2008 vzniká Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola a Hotelová akadémia.

Z dôvodu, že v súčasnosti sú všetky odbory plne zamerané na hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch je škola od 1. septembra 2014 zaradená do siete škôl a školských zariadení s jednotným názvom Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina