OZNAMUJE VÁM,  ŽE  1. MARCA 2024  ZAČÍNA REKVALIFIKAČNÝ KURZ V ODBORE KUCHÁR.

 

PROJEKT AKREDITAČNÉHO VZDELÁVANIA

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri Hotelovej akadémii v Žiline poskytuje  odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb.

Teoretické a praktické vyučovanie zabezpečuje vo vlastných priestoroch a prevádzkach:

Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina

Pracovisko OV –  Reštaurácia pri ŽSK, Komenského 48, Žilina                                   Pracovisko OV – Školská jedáleň, Hlinská 33, Žilina

Vzdelávanie ponúkame pre:

  • živnostníkov,
  • záujemcov o odborné vzdelávanie v odboroch zaradených v sieti školy,
  • záujemcov – nezamestnaných a záujemcov, ktorí chcú zmeniť profesiu,
  • záujemcov, ktorí pracujú v odbore, ale nemajú odbornú spôsobilosť, 
  • ďalšie záujmové skupiny.

Podľa požiadavky zabezpečujeme aj hodiny praktických ukážok s cieľom upevniť a rozšíriť vedomosti a praktické zručnosti.

Vzdelávacie programy sú akreditované MŠVV a Š SR a sú organizované pre odbory:

Vzdelávací program

Dĺžka kurzu

Počet hodín kurzu

Forma ukončenia, doklad o vzdelaní

 

Čašník, servírka

 

3 mesiace

 

500

 

ZS – osvedčenie

Kuchár

 3 mesiace

 500

 ZS – osvedčenie

Cukrár

3 mesiace

280

ZS – osvedčenie

Forma vzdelávania: denná ale aj dištančná forma.

Požiadavka na vstupné vzdelanie: minimálne ukončené základné

Forma ukončenia vzdelávacieho programu:
Záverečná  skúška /ZS/, ktorá je kombináciou písomnej a ústnej časti.

Doklad o ukončení vzdelávacieho programu:
Po úspešnom ukončení 3 mesačného vzdelávacieho programu absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou..

Spôsob prihlásenia: poslať prihlášku na adresu Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina

 Absolventi vzdelávacích programov majú možnosť prihlásiť sa na skúšku na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie.

 

SKÚŠKY NA OVERENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania ako správny orgán príslušný podľa § 15 ods. 3 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe splnenia podmienok na udelenie oprávnenia podľa uvedeného zákona rozhodlo o udelení oprávnenia Hotelovej akadémii, Hlinská 31 Žilina na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie.

Uchádzač zašle písomnú žiadosť o vykonanie skúšky na adresu:

Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina spolu s požadovanými prílohami.

Súčasťou žiadosti sú aj prílohy, ktoré treba priložiť a zaslať.  (Pozri záložku  COVP-dokumenty).

Požiadavky na úspešné absolvovanie skúšky spolu s hodnotiacimi štandardami si môžete pozrieť v záložkách „ COVP-kvalifikácia kuchár, čašník, servírka“

Poplatok za vykonanie skúšky je 200,- EUR.

(Poplatok pre našich absolventov rekvalifikačných kurzov je 150,- EUR )

Poplatok uhraďte na účet číslo (IBAN):  SK98 8180 0000 0070 0054 4480

(Štátna pokladnica)

Do správy pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko uchádzača a kvalifikác