Podľa § 16 a § 17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Hotelová akadémia v Žiline má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi:

Konkrétne podmienky vzdelávania a následného pracovného uplatnenia bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak / zákonný zástupca žiaka/ uzatvorí so zamestnávateľom.

Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v Hotelovej akadémií v Žiline a praktické vyučovanie – formou odborného výcviku bude žiakom poskytované na pracoviskách u zamestnávateľa v dňoch podľa rozvrhu hodín.

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka upravuje učebná zmluva uzatvorená medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka.

Kritéria pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom sú zverejnené na stránke školy a sú totožné s kritériami pre ostatných uchádzačov v danom odbore.


 

Zoznam zamestnávateľov s osvedčením pre systém duálneho vzdelávania.


  • ŽILINSKÁ UNIVERZITA v Žiline

Zastúpený: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor

Pracovisko: Stravovacie zariadenie UNIZA, Žilina

Kód učebného odboru

Názov učebného odboru

Počet žiakov v SDV

6445 H

kuchár

2

 
  • YETI, s.r.o.

Zastúpený: Erik Trašky, konateľ spoločnosti

Pracovisko: Reštaurácia HUMNO, Valčianska dolina

Kód učebného odboru

Názov učebného odboru

Počet žiakov v SDV

6444 H

čašník, servírka

2

 


  • BUENO GUSTO s.r.o.

Zastúpený: Mgr. Martin Novotný, konateľ spoločnosti

Pracovisko: Reštaurácia BUENO GUSTO, Žilina

Kód učebného odboru

Názov učebného odboru

Počet žiakov v SDV

6445 H

kuchár

4

 


  • PETER ŠVIRÍK – ARCHA, Žilina

Zastúpený: Peter Švirík, konateľ spoločnosti                                                                    

Pracovisko: Reštaurácia Grácia, Žilina, City Restaurant, Žilina, OMNIA KLF, a.s. Kysucké Nové Mesto

 

Kód učebného odboru

Názov učebného odboru

Počet žiakov v SDV

6445 H

kuchár

1

6444 H

čašník, servírka

1