Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania alebo odborných činností, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie s významne posilnenou úlohou zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v rámci praktického vyučovania. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Systém duálneho vzdelávania (SDV) je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

Ďalším dôležitým prvkom SDV je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou. Vzdelávanie a praktická príprava žiaka na výkon povolania tak plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

Praktické vyučovanie v SDV sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke alebo užívacie právo a bolo mu vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Konkrétne podmienky vzdelávania a následného pracovného uplatnenia bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak / zákonný zástupca žiaka/ uzatvorí so zamestnávateľom.

Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v Hotelovej akadémií v Žiline.

 

Názov a adresa zamestnávateľa, s ktorými má škola spoluprácu v systéme duálneho vzdelávania.

  • Zamestnávateľ: Kaštieľ Gbeľany, s.r.o., Hlavná 140

Zastúpený: Ing. Eva Janíčková

Pracovisko: Kaštieľ Gbeľany

 

  • Zamestnávateľ: BUENO GUSTO s.r.o., Závodská cesta Žilina

Zastúpený: Mgr. Martin Novotný

Pracovisko: Bueno Gusto Restaurant, Rosinská cesta 8, Žilina

 

  • Zamestnávateľ: Peter Švirik-Archa, Revolučná 3290/5, 010 01 Žilina

Pracovisko: Reštaurácia Grácia, Národná 10, Žilina

 

  • Zamestnávateľ: HI Kongres Hotel Žilina s.r.o., Športová 2

Zastúpený: Ing. Jozef Mihálík

Pracovisko: HI Kongres Hotel Žilina

 

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť, radi Vám pomôžeme.