Súčasnosť

HOTELOVÁ AKADÉMIA

…škola s dlhoročnou tradíciou zameraná na

                                                                  gastronómiu

                                                                       hotelierstvo

                                                                               cestovný ruch

V súčasnosti sú všetky odbory na našej škole plne zamerané na hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.

Ponúkame nasledovné študijné a učebné odbory:

 • nadstavbový študijný odbor

6421 L spoločné stravovanie – dvojročné denné štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov čašník, servírka, kuchár a cukrár a je ukončené maturitnou skúškou.

 • učebné odbory –   trojročné štúdium ukončené záverečnou skúškou. Dokladom o vzdelaní je výučný list.

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár

2964 H cukrár   

uplatnenie absolventov

 • reštauračné zariadenia
 • gastronomické a hotelové služby
 • študijné odbory –   štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou. Dokladom o vzdelaní je maturitné vysvedčenie a výučný list(v odbore 6324 M len maturitné vysvedčenie).            

6444 K čašník, servírka

6445 K kuchár

6323 K hotelová akadémia – päťročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu – štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

uplatnenie absolventov

 • manažment ubytovacích a gastronomických zariadení (hotely, reštaurácie, penzióny)
 • animačné služby
 • kongresové služby
 • podnikateľská činnosť
 • sprievodcovská činnosť
 • cestovné kancelárie