INFORMÁCIE MS

 

Základné informácie z NIVAM -> TU

 

 1. Organizácia maturitných skúšok v školskom roku 2023/2024 v podmienkach Hotelovej akadémie v Žiline

   

  Organizáciu  maturitných skúšok upravuje Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov a Vyhláška  č. 224/2022 Z. z. o strednej škole

  Kód školy:    656 003

   

  Externá časť a písomná forma internej časti MS  

  riadny termín

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra,
  • 13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk

  náhradný termín EČ a PFIČ MS  

  1. až 12. apríla 2024.

  opravný termín EČ a PFIČ MS

  1. až 6. septembra 2024.

  Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

  1. a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo
  2. b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

  Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

  1. a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov alebo
  2. b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33%.

   

   

                                                                             

  Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

  6323 K  hotelová akadémia  (V.F, V.G)                    15. 4.  –  18. 4. 2024

  6421 L spoločné stravovanie  (II.Av)                       22. 4. 2024

  6324 M manažment reg.CR (IV.M)                          23. 4.  –  24. 4. 2024

  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár (IV.A)        24. 4. –  25. 4 2024

   

  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky           

  Termín:     27. 5. – 31. 5. 2024

  Predmety :

  slovenský jazyk a literatúra

  anglický jazyk

  teoretická časť odbornej zložky

  nemecký jazyk – dobrovoľná skúška

   

  Školské vyučovanie pre maturitné ročníky končí 17. mája 2024.

  Žiaci, ktorí neprospejú na konci druhého polroka 2023/24 sa nemôžu zúčastniť MS v riadnom termíne.