Dôležité informácie

Maturitné skúšky  upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

 

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2021 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2022. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021, resp. 2022.

 


Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2022

riadny termín
15. 3. 2022 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
16. 3. 2022 cudzie jazyky
17. 3. 2022 matematika
18. 3. 2022 slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra


náhradný termín
5. – 8. 4. 2022 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra


opravný termín
3. – 8. 9. 2021* slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
3. – 8. 9. 2022**slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra


*opravný termín pre školský rok 2020/2021; **opravný termín pre školský rok 2021/2022

 

 

Organizácia  a termíny MS 2022 v podmienkach Hotelovej akadémie v Žiline.

 1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021.
 2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy –14 máj 2021.
 3. Dátum konania klasifikačnej porady pre končiace maturitné ročníky – 7. máj 2021.
 4. Triedni učitelia v spolupráci s vyučujúcimi oznámia do 26. 04. 2021 zástupcovi pre TV žiakov, ktorí nemôžu byť klasifikovaní z dôvodu neabsolvovania určeného počtu vyučovacích hodín počas mimoriadnej situácie.
 5. Termín konania komisionálnych skúšok a skúšobné komisie pre neklasifikovaných žiakov určí riaditeľka školy do 30. 04. 2021.
 6. Žiaci, ktorí neprospejú na konci 2. polroka 2020/21 sa nemôžu zúčastniť MS v riadnom termíne.

Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:

 1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava.
 2. Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku t. j. B1. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej jazykovej úrovni B2, zúčastní sa ústnej formy IČ maturitnej skúšky .
 3. Riaditeľka strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
 4. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 18. mája 2021.
 5. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi do 19. mája 2021.
 6. Plnoletý žiak môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.
 7. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak písomným oznámením zrušiť do 30. apríla 2021.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021  (konkrétne termíny ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určí okresný úrad do 20. apríla 2021).

Riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla 2021.