Dôležité informácie

Maturitné skúšky  upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

 

Opravný termín EČ a PFIČ MS  pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2022. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2022.

 

Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2022

riadny termín
15. 3. 2022 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
16. 3. 2022 cudzie jazyky
17. 3. 2022 matematika
18. 3. 2022 slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

náhradný termín
5. – 8. 4. 2022 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

opravný termín

3. – 8. 9. 2022  slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

 

 

Organizácia  a termíny MS 2022 v podmienkach Hotelovej akadémie v Žiline.

1. PČOZ

12. 04. -13. 04. 2022   ->  IV.M
20. 04. 2022                 ->  IV.A
21. 04. – 22. 04. 2022  ->   V.F
25. 04. – 26. 04. 2022  ->   V.G
27. 04. 2022                 ->  II.Av

2. TČOZ

30. 05.- 03. 06. 2022

 

Organizácia  a termíny ústnej formy internej časti maturitných  skúšok v školskom roku 2021/22 v podmienkach Hotelovej akadémie v Žiline.

  1. Školské vyučovanie sa pre maturitné ročníky končí 20. mája 2022.
  2. Dátum konania klasifikačnej porady pre končiace maturitné ročníky  – 19. máj 2022.
  3. Žiaci, ktorí neprospejú na konci 2. polroka 2021/2022 sa nemôžu zúčastniť MS v riadnom termíne.
  4. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 30. mája 2022 do 03. júna 2022.
  1.