Dôležité informácie

Maturitné skúšky  upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

 

MATURITA 2021 – TERMÍNY

 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka sa uskutoční v termíne
od 12. apríla 2021;
 konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli v jednotlivých študijných odboroch nasledovne:

6324 M manažment regionálneho  CR                                      19.04. – 20.04. 2021

6323 K hotelová akadémia                                                          20.04. – 23.04. 2021

6421 L spoločné stravovanie                                                                      21.04. 2021

6444 K čašník, servírka, 6445 K kuchár                                    27.04. – 29.04. 2021

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v mesiaci máj v termíne od:

24.05. – 28.05. 2021