Dôležité informácie

Maturitné skúšky  upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

Na základe § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva riadne, náhradné a opravné
termíny externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky (ďalej len „PFIČ MS“) takto:
a. Riadny termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční od 14. marca 2023 (utorok) až 17. marca 2023
(piatok) z predmetov podľa Tabuľky 3.
b. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 6. – 9.
september 2022.
c. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríl
a 12. apríl 2023 a 5. – 8. september 2023.
d. Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne
6. – 9. septembra 2022 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční
v termíne 5. – 8. septembra 2023. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí
Národný inštitút vzdelávania mládeže (ďalej len „NIVAM“, ako nástupnícka organizácia NÚCEM)
na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2022, resp. 2023.
e. Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční
v termíne 3. – 27. október 2022.

 

Opravný termín EČ a PFIČ MS  pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2022. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2022.

 

Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2023

riadny termín
14. 3. 2023 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
15. 3. 2023 cudzie jazyky
16. 3. 2023 matematika
17. 3. 2023 slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

náhradný termín
3. – 5. 4. 2023 a 12. 4. 2023 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

opravný/náhradný termín

5. – 8. 9. 2023m slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

 

 

Organizácia  a termíny MS 2023 v podmienkach Hotelovej akadémie v Žiline.

1. PČOZ

. 04. -. 04. 2023   ->  IV.M
. 04. 2023       ->  IV.A
. 04. – . 04. 2023  ->   V.F
. 04. – . 04. 2023  ->   V.G
. 04. 2023 ->  II.Av

2. TČOZ

. 2023

 

Organizácia  a termíny ústnej formy internej časti maturitných  skúšok v školskom roku 2022/23 v podmienkach Hotelovej akadémie v Žiline.

  1. Školské vyučovanie sa pre maturitné ročníky končí . mája 2023.
  2. Dátum konania klasifikačnej porady pre končiace maturitné ročníky  – . máj 2023.
  3. Žiaci, ktorí neprospejú na konci 2. polroka 2022/2023 sa nemôžu zúčastniť MS v riadnom termíne.
  4. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od    do
  1.