Overovanie odbornej spôsobilosti

Overovanie odbornej spôsobilosti   Proces overovania odbornej spôsobilosti – základné pojmy a náležitosti podľa zákona č. 315/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov   Vymedzenie niektorých pojmov Odborná spôsobilosť je súhrn vedomostí, zručností a schopností požadovaných na výkon pracovnej činnosti. Skúška na overenie…

Základné informácie k rekvalifikačným kurzom

Základné informácie k rekvalifikačným kurzom         Rekvalifikačné kurzy – akreditované vzdelávacie programy   Názov akreditovaného programu/číslo akreditácie Počet hodín Cena v EUR Miesto realizácie Informácie a kontakty Kuchár3328/2013/48/1 500 750,- Pracoviská 0VHotelovej akadémie  ŽA Reštaurácia pri ŽSK Školská jedáleň www.hazilina.sk sekretariat@hazilina.sk 041/ 70 10 412 Čašník, servírka3328/2013/48/2 500 750,- Pracoviská 0VHotelovej akadémie …