Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie   Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 2622/48, 010 01 Žilina je verejným obstarávateľom podľa par. 7 ods. 1 písm. d    Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.     VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK…