ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja  v správe Hotelovej akadémie, Hlinská 31, 010 01 Žilina

č. 1/2016

 

Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho  kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

Predmetom priameho nájmu  je:

nebytové priestory –  časť chodby o výmere 4 m2 na prízemí školy a priestor o výmere 16 m2 na 1. poschodí školy,  súpisné číslo stavieb 2422 a 2421, na parcelách KN – C č. 6516 a 6515, zapísané na LV č. 921.

 

Podmienky priameho nájmu:

 1. Najnižšia ponuková cena za predmet priameho nájmu – vo výške 84,- €/m2/rok, teda 140,-€ za oba priestory mesačne, pričom mesiace júl a  august sa nefakturujú. Úhrada za služby spojené s nájmom vo výške 40  €/mesačne.
 2. Doba nájmu: určitá – 1 rok, s možnosťou predĺženia v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, najviac však na 5 rokov.
 3. Účel nájmu: prevádzkovanie školského bufetu
 4. Ďalšie podmienky: zohľadnenie požiadaviek zdravej výživy, flexibilita ponuky sortimentu, prispôsobenie ponuky dopytu zákazníkov. Úspešný uchádzač musí prevádzkovať oba priestory súčasne. Uchádzač nesmie byť dlžníkom štátnych inštitúcií.
 5. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 19.07.2016 do 12.00 hod. Ponuku žiadame predložiť poštou na adresu vyhlasovateľa: Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte  vyhlasovateľa do 19.07.2016 do 12.00 hod.
 6. Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej úhrady, účel využitia predmetu priameho nájmu vzhľadom na predmet činnosti, ktorý bude záujemca na predmete nájmu vykonávať, sortiment, ktorý bude v rámci prevádzkovania školského bufetu ponúkať. Ponuka uchádzača musí obsahovať potvrdenie (čestné prehlásenie), že minimálne tri roky prevádzkuje školský bufet (alebo podobné zariadenie).
 7. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 01/2016, NEOTVÁRAŤ“.
 8. Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční 06.07.2016 v čase od 9:00 h. do 11:00 h. Mimo tohto termínu je možné obhliadku predmetu nájmu uskutočniť vo vopred dohodnutých termínoch podľa záujmu uchádzačov tak, že uchádzač nahlási svoj záujem o miestnu obhliadku predmetu nájmu telefonicky, na tel. č. 041/7010423, Ing. Kučerová Miroslava alebo 041/7010424, Mgr. Ďuríčková Linda.
 9. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
 10. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Ing. Helena Milčevová, riaditeľka Hotelovej akadémie, Hlinská 31, 010 01 Žilina, e-mail: riaditel@hazilina.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.
 11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu) a  uhradiť všetky vecné náklady, ktoré vznikli vyhlasovateľovi v súvislosti s priamym nájmom.
 12. Vyhodnotenie predložených ponúk sa vykoná v Hotelovej akadémii, Hlinská 31, 010 01 Žilina prostredníctvom komisie, ktorú menuje riaditeľka školy (najmenej 3 členovia), pričom všetci členovia komisie sú zamestnancami Hotelovej akadémie. S víťazom predloženej ponuky môže správca majetku uzatvoriť nájomnú zmluvu.
 13. O výsledku vyhodnotenia budú všetci záujemcovia písomne informovaní.

 

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č.1-BUFET.doc