Názov vzdelávacieho programu Čašník, servírka
Názov modulu Čašník, servírka
Celkový rozsah 500 hodín
Číslo potvrdenia o akreditácii 3328/2013/48/2
Cieľová skupina Osoby so záujmom pracovať v odbore čašník, servírka.
Profil absolventa Absolvent vzdelávacieho programu ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel a pravidiel pri zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov. Ovláda zásady organizácie práce vo výrobnom, odbytovom a ubytovacom stredisku a pravidlá techniky obsluhy, ako aj obsluhy pri osobitých druhoch slávnostného stolovania, vie dokončovať pokrmy pred zrakom hosťa. Vie prijímať a registruje objednávky, vie podávať informácie o jedlách a nápojoch, ovláda predpisy o HACCP, používa zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygienické pravidlá, vie komunikovať a pozná zásady správania sa v kontakte s hosťom, zákazníkmi a spolupracovníkmi. Vie pracovať s registračnou pokladnicou, výpočtovou technikou, inkasovať a robiť vyúčtovanie.
Učebný plán

 

  Podnikanie v gastronómii, ekonomika a riadenie prevádzky

20 hodín
Technológia prípravy pokrmov           10 hodín
Technika obsluhy                                80 hodín
Potraviny  a výživa                              10 hodín
Odborný výcvik                                 380 hodín

Odborný garant Mgr Kvetoslava Ďurianová
Lektori Anna Hluchá , Bc. Miroslav Kypus , Bc. Vlasta Kubinčánková , Ing. Helena Klčová , Ing. Katarína Rovňáková , Mgr Janka Mičencová , Mgr Kvetoslava Ďurianová