Maturitné skúšky

04. 09.- EČ MS a  PFIČ zo SJL 05. 08. – EČ MS a  PFIČ zo  CUJ    19. 09.  – maturitné a záverečné skúšky (ústna časť) v mimoriadnom termíne