V piatok 14. 10. 2022 sa naša škola zapojila do celoeurópskej iniciatívy pod značkou Erasmus Days, ktorú koordinovala Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V rámci Erasmus Days sme sa snažili zviditeľniť a odprezentovať  dva projekty financované z grantu EÚ z programu Erasmus+ zrealizované v roku 2022:

Projekt  KA 121 na Malte. Počas 10 dní praktického tréningu získali naši študenti prehľad o organizácii a denných úlohách v hoteloch, reštauráciách a podnikoch sociálnych služieb na Malte. Do tohto projektu bolo zapojených 14 študentov a 2 vyučujúci Hotelovej akadémie v Žiline, odboru manažment regionálneho CR v termíne od 05. 09. do 15. 09. 2022.


Projekt KA 102 zameraný na  odbornú  prax žiakov študijných a učebných odborov v hotelových podnikoch v strediskách cestovného ruchu v Rakúsku a v Španielsku. Popri  základnom cieli projektu – zlepšenie zručností a kompetencií študentov v odbornej príprave účastníci sledovali aj vedľajší cieľ: používanie regionálnych produktov v hotelových podnikoch.
Na tomto projekte participovali 28 študenti 2., 3. a 4. , konkrétne zo študijných odborov hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu, zo študijných a učebných odborov kuchár, čašník  Hotelovej akadémie v Žiline vo veku 16 – 18 rokov a 2 sprevádzajúce osoby.

Projekt sa uskutočnil v 2 turnusoch a v 2 krajinách,  v Rakúsku v mesiacoch február až apríl 2022,  v oblasti Salzburgu a  v Španielsku v mesiacoch jún až august 2022 v regióne  Malaga.

Každý turnus trval 10 týždňov, čo bolo dobrým predpokladom na splnenie stanovených cieľov, pretože študenti mali dostatok času  na zvládnutie plnohodnotného  začlenenia sa do pracovného kolektívu a vykonávanie praxe v rámci výrobného a odbytového strediska v hotelových zariadeniach.

Účasťou  na projekte sa významne posilnili odborné a pracovné návyky, profesijné a jazykové zručnosti a vedomosti , zlepšila sa  interpersonálnu komunikáciu a vzťah k práci  budúcich absolventov našej školy.
Účastník sa naučil  pracovať v medzinárodnom tíme. Účastníkovi sa zvýšila  sebadôvera, cieľavedomosť, nebojácnosť a samostatnosť. Účastník mal možnosť spoznať svoje silné a slabé stránky, zároveň získal schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam v odlišnom kultúrnom a jazykovom prostredí. Vo voľnom čase spoznávali účastníci miestnu kultúru, históriu a tradície.

Po ukončení zahraničnej odbornej stáže dostal každý účastník odborný certifikát a Europass Mobilita.  V týchto dokumentoch je zhodnotený pracovný vývin účastníka počas samotnej odbornej stáže a zároveň je v ňom potvrdená účasť na mobilite v rámci projektu Erasmus+.

Po návrate z projektu účastníci zatriedili  a spracovali poznatky do  „Sprievodcu regionálnymi produktami“, jednotlivo pre rakúsky  a pre španielsky región. Tohto sprievodcu  účastníci zahraničnej odbornej stáže sami prezentovali svojim spolužiakom, vyučujúcim a pozvaným hosťom na workshope počas Erasmus Days. Počas tohto dňa pripravili lahodné jedlá, typické pre navštívené regióny. Svojou návštevou nás poctili pán Mgr. Ľuboš Berešík; riaditeľ odboru školstva a športu VÚC a  pani Mgr. Mária Benedeková,  ktorí veľmi živo a so záujmom debatovali s účastníkmi projektu.

Zorganizovaním Erasmus Days sme chceli dať do povedomia naše aktivity na projektoch Erasmus + a priblížiť ich ciele širšej verejnosti, zároveň sme sa snažili zvýšiť  motiváciu žiakov na účasti na nových mobilitných projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.