V mesiaci apríl 2012 sa naši žiaci zúčastnili na testovaní PISA (program medzinárodného hodnotenia žiakov), ktorý je organizovaný pod záštitou organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).

Čo je PISA?

PISA – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ

  • Je to najväčšia medzinárodná štúdia zameraná na zisťovanie výsledkov vzdelávania v celosvetovom meradle
  • Skúma výsledky žiakov približne vo veku 15-tich rokov
  • Hodnotí pripravenosť žiakov na život v dospelosti
  • Meria výkon žiakov v matematickej gramotnosť, v prírodovednej gramotnosti, v oblasti riešenia problémov, vo finančnej gramotnosti a v čitateľskej gramotnosti

Všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracovávajú z pohľadu OECD (napr. výsledné priemery sa počítajú len z dát členských krajín OECD).

Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.