Korene našej školy siahajú do r. 1856, kedy kanonik Ľudovít Stárek napísal v latinčine historický spis o Žiline „HISTORIA CIVITATIS SOLNA“, ktorý preložil do slovenčiny Alexander Lombardini pod názvom Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny. V tomto spise sa uvádza jestvovanie priemyselno-učňovskej školy, ako jednej z najstarších učňovských škôl na Slovensku. V uvedenej škole sa vyučovalo po slovensky a viedol ju Móric KROPÁČI.
Učňovské školstvo sa rozvíjalo úmerne s rozvojom remesiel v meste a okolí Žiliny. Za účelom ich lepších vzájomných kontaktov bola v roku 1910 ukončená výstavba Remeselníckeho domu, na bokoch ktorého reliéfne plastiky znázorňujú sedemnásť rozličných povolaní. Od roku 1925 v tejto budove sídlilo Živnostenské spoločenstvo, ktoré združovalo asi 2000 obchodníkov, remeselníkov a hostinských. Po druhej svetovej vojne už sídlila v budove Remeselníckeho domu i učňovská škola, ktorej riaditeľom bol Štefan HANČIN. V roku 1960 mala 40 tried a vznikla tak potreba delenia. Časť učňovskej školy odchádza preto do budovy na Nám. SNP, kde sa stáva riaditeľom Jozef TOMANÍK a druhá časť (služby, stravovanie, obchod) ostala v Remeselníckom dome s novovymenovaným riaditeľom školy Štefanom MILOM (r.1960 – 1972). V roku 1962, po príchode Vysokej školy dopravnej do Žiliny, sťahuje sa na 1 školský rok Učňovská škola do Lietavskej Lúčky, ale už od šk. roku 1963/64 sa usídľuje Učňovská škola na ďalších 22 rokov v budove jedného z dvoch pavilónov Základnej školy Žilina – Bánová.

Počas 22-ročného jestvovania školy v Žiline – Bánovej na ul. Osvety došlo v živote školy k niekoľkým podstatným zmenám:

– menila sa štruktúra učebných odborov

– rozrastal sa pedagogický zbor

– bol zavedený prvý študijný odbor čašník, servírka (r. 1976/77)

– r. 1978 je rokom, kedy škola poskytuje opäť ďalšiu formu získavania vzdelania a to možnosťou štúdia popri zamestnaní v odboroch prevádzka obchodu a prevádzka spoločného stravovania

– v roku 1979 sa názov Učňovskej školy z dôvodu zvýšenia jej kvalitatívnej úrovne zmenil na „Stredné odborné učilište“ a v roku 1986 mu bol pridaný prívlastok „spoločného stravovania“

– riaditeľa Štefana Mila vystriedal vo funkcii riaditeľ Karol DOBIŠ (r. 1972 – 1979) a dovŕšením dôchodkového veku bol vystriedaný Samuelom FRAŇOM (r. 1979 – 1991)

– v tom čase SOU je už opäť „rozšírené“ a to do takej miery, že ani dvojsmenná prevádzka nemôže uspokojiť všetkých uchádzačov o výučbu v našich študijných a učebných odboroch

– v roku 1983 odišli odbory so zameraním na obchod na Sasinkovu ul.

– l. september 1985 je rokom, kedy SOU mení adresu a miesto pôsobenia. Škola sa sťahuje do súčasnej budovy na Wolkerovej ul.31 – po premenovaní ulíc je to Hlinská ul. 31. Od tohoto dňa sa SOU stáva „komplexným SOU“ pod gestorstvom podniku Reštaurácie Žilina, a to až do roku 1990.

– v roku 1991 odchádza aj riaditeľ Samuel Fraňo do starobného dôchodku.

Do funkcie riaditeľky školy bola menovaná Ing. Silvia BRUNOVÁ.

Od 1. septembra 2008 dochádza k premenovaniu SOU na SOŠ – Strednú odbornú školu, ktorá sa stáva súčasťou Spojenej školy. K ďalšiemu premenovaniu dochádza k 1. januáru 2009 a škola dostáva názov Stredná odborná škola obchodu a služieb – SOŠOaS.

1. marca 2009 bola menovaná do funkcie riaditeľky školy Ing. Helena Milčevová.

Od 1. septembra 2014 sa škola premenovala na Hotelovú akadémiu.

Škola