do 20. 09. – žiaci odovzdajú triednym učiteľom potvrdenia o úplnom/čiastočnom oslobodení z predmetu telesná a športová výchova, triedni učitelia ich odovzdajú riaditeľke školy. Rozhodnutie o oslobodení žiaka z telesnej a športovej výchovy  (úplnom alebo čiastočnom) sa vydáva len na základe žiadosti zákonného zástupcu a potvrdenia od lekára!