10. 06. – klasifikačná porada pre III.C, III.D
10. 06. – triednické práce, čistenie tried – III.C, III.D

 11. 06. – vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov tried III.C, III.D
 12. – 14. 06. – študijné voľno pre III.C, III.D

 17. 06. – 19. 06. 2024 praktická časť záverečných skúšok
 20.
06. ústna časť ZS