Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie   Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 2622/48, 010 01 Žilina je verejným obstarávateľom podľa par. 7 ods. 1 písm. d    Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom, obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   Zápisnica z vyhodnotenia ponúk …

Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK v správe Hotelovej akadémie č. 1/2016

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja  v správe Hotelovej akadémie, Hlinská 31, 010 01 Žilina č. 1/2016   Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho  kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov…