Maturita z dobrovoľného predmetu

 

Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu alebo najviac dvoch predmetov, ktoré si zvolí.  Môže si vybrať, či absolvuje celú maturitnú skúšku alebo len jej časť (externú alebo internú). Výber dobrovoľného predmetu oznámi žiak písomne do 30. septembra triednemu učiteľovi.

Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a na vysvedčení o maturitnej skúške sa neuvádza.