Opakovanie maturity

 

Opravnú maturitnú skúšku (MS) môže konať žiak gymnázia alebo strednej odbornej školy, ktorý na maturitnej skúške neuspel z niektorých, najviac však z dvoch predmetov ( vrátane praktickej časti a teoretickej časti odbornej zložky skúšky). Maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov.

Žiakovi strednej školy, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže opakovať celú maturitnú skúšku.

Opravnú skúšku môže žiak konať na vlastnú žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. V prípade, že tak neurobí, nebude mať ukončené stredoškolské vzdelanie a najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania bude u neho základné vzdelanie.Opravnú skúšku ústnej formy internej časti MS okrem jej písomnej formy žiak koná na strednej škole, na ktorej maturoval. Ak žiak koná opravnú MS z predmetu, ktorý má externú aj internú časť, a koná ju zo všetkých častí, potom ústnu formu internej časti MS môže konať v riadnom termíne.

Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

     Riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka, ktorej predchádza súhlas školskej maturitnej komisie povoliť konať opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS, prihlási tohto žiaka na EČ a/alebo PFIČ MS na príslušný Odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja. Miesto konania určí žiakovi do 30 dní pred konaním maturitnej skúšky.
 
     Opravný termín MS v prípade ústnej formy internej časti  MS okrem jej písomnej formy sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.
 
     V prípade, že je žiak na opravnej skúške neúspešný alebo klasifikovaný stupňom 5 (nedostatočný) z niektorých predmetov, môže mu byť povolená druhá opravná skúška. Tu však musí žiak na vlastnú žiadosť vykonať najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka príslušnej strednej školy.
 
Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS
Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek
7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení
neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len
EČ MS, platia nasledujúce informácie:
1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak
prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS
z týchto predmetov.
2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch
predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti
a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).
3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku
z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce
opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej
časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.
4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho
školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom
skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom
termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5
a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok
nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak,
ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2019, môže vykonať opravnú
skúšku v septembri 2019 alebo v marci 2020).
5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce
opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka alebo
do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať
v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto
prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
6. Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského
roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému
pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať
na riadny termín MS. V IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín.
7. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú
maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti
Maturita 2019
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 6
maturitnej skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné
vykonanie maturitnej skúšky.
Upozornenie! O opravný termín EČ MS a PFIČ MS teda nemôže požiadať žiak, ktorý
napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na
ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný
termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo
PFIČ MS.