do 29. 09. – žiaci odovzdajú triednym učiteľom potvrdenia o úplnom/čiastočnom oslobodení

z predmetu telesná a športová výchova, triedni učitelia ich odovzdajú riaditeľke školy. Rozhodnutie o oslobodení žiaka z telesnej a športovej výchovy  (úplnom alebo čiastočnom)
sa vydáva len na základe žiadosti zákonného zástupcu a potvrdenia od lekára!