Aktivity žiakov na  praktickom vyučovaní.

 

V mesiaci december na pracovisku praktického vyučovania pri VÚC prebiehali školské súťaže v odboroch cukrár a kuchár.

Odbor cukrár

Súťaže sa zúčastnili žiačky 2.D triedy pod vedením MOV Mgr. M. Záňovej.

Téma súťaže: Príprava Pavlových tortičiek.

Žiačky mali v čase 3 hodín vyrobiť 4 ks Pavlových tortičiek podľa vlastného výberu a receptúry.

Formou súťaže sme chceli rozvinúť u žiakov tvorivosť, kreativitu, nápaditosť, samostatnosť a  zdravú rivalitu, ktorá mala žiakov motivovať k ďalšiemu napredovaniu. 

Hodnotil sa vzhľad, estetika, chuť, kreativita, dodržiavanie technologického postupu a hygienických požiadaviek.

Hodnotiacu komisiu tvorili MOV.

 

Umiestnenie žiakov:

  1. miesto Daniela Fulková
  2. miesto Zuzka Bavlšíková 
  3. miesto Karolína Randová

 

Žiačky získali vecné ceny. Odmenení boli všetci.

 

Odbor kuchár

 

Súťaže sa zúčastnili žiaci 3. C triedy pod vedením MOV Bc. S. Račkovej.

Téma súťaže: Príprava  chuťoviek 

Komisiu tvorili MOV a  hodnotené  kategórie  boli chuť, kreativita, dizajn s prihliadnutím na dodržiavanie správnych technologických postupov.                                               

Umiestnenie žiakov:

  1. miesto Filip Vilina
  2. miesto Katarína Slyšková
  3. miesto Sandra Repáňová

Žiaci získali vecné ceny. Odmenení boli všetci.    

                                                                                           

                                                                                               Mgr. V. Hýllová, predseda predmetovej komisie