Naša škola sa zapojila do programu vyhláseného MŠ ,,Spolu úspešnejší“. Cieľom programu bolo zmierniť dopady pandémie a zabezpečiť nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania v popoludňajších hodinách.

Do projektu sa zapojili žiaci končiacich ročníkov vo všetkých odboroch pod vedením majstrov odborného výcviku. Žiaci si osvojovali a upevňovali nadobudnuté vedomosti, zručnosti a rozvíjali svoju kreativitu.