1.     ÚVODNÉ USTANOVENIA ŠKOLSKÉHO PORIADKU

Riaditeľka školy v súlade s platnými právnymi predpismi (§ 153, Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vydáva vnútorný školský poriadok, ktorý obsahuje práva a povinnosti žiakov Hotelovej akadémie, vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa, s prihliadnutím na Listinu základných práv a slobôd v podmienkach školy s cieľom aktívnej ochrany žiakov pred negatívnymi spoločenskými javmi.                   Školský poriadok ďalej upravuje práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov, výchovné opatrenia na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v škole v duchu humanizmu a tolerancie, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

2.     ORGANIZÁCIA  VYUČOVACIEHO  DŇA

 

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak i pedagogický pracovník.

Príchod žiakov do školy

 1. Budovy školy sa otvárajú o 6.30 hod.
 2. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach a telovýchovných priestoroch a na pracoviskách OV.
 3. Každý žiak si pred vstupom na teoretické vyučovanie alebo odborný výcvik odloží odev a obuv v skrinke, ktorú si  uzamkne vlastným kľúčom a udržiava v nej poriadok.
 4. Cez prestávky sa žiaci zdržujú v triedach, na chodbách, môžu si kúpiť občerstvenie v školskom bufete.
 5. Počas voľných hodín sa žiaci nachádzajú v triede alebo v priestoroch školy.

Rozvrh vyučovania

hodina začiatok – koniec prestávka
1 7.30 – 8.15 10 min.
2 8.25 – 9.10 10 min.
3  9.20  – 10.05 20min.
4 10.25 – 11.10 10 min.
5 11.20 – 12.05 30 min.
6 12.35 – 13.20 10 min
7 13.30 – 14.15 5 min.
8 14.20 – 15.05

 

Odborný výcvik sa riadi vlastným rozvrhom podľa umiestnenia pracoviska.

3.     POVINNOSTI  ŠKOLY VOČI ŽIAKOVI

 

 1. Výchovno-vzdelávací proces realizovať v súlade so  Školským vzdelávacím programom (ŠkVP), učebnými plánmi, učebnými osnovami, rešpektujúc profil absolventa príslušného študijného či učebného odboru.
 2. Poskytnúť aj vzdelávanie nad rámec výchovno-vyučovacieho procesu, v mimovyučovacom čase, t.j. formou krúžkovej činnosti, športovej činnosti, záujmovej činnosti, podľa požiadaviek a záujmov žiaka.
 3. Na požiadanie poskytnúť žiakovi doučovanie v konkrétnom učive, ktoré žiak nepochopil počas vyučovacej hodiny.
 4. Zabezpečiť odborne kvalifikovaného učiteľa, MOV a primerané priestory pre výučbu.

4.      PRÁVA ŽIAKA

 1. Osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky potrebné na dosiahnutie stredného  vzdelania, pripravovať  sa na tvorivú prácu a odbornosť v povolaní.
 1. Právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom  zákonom.
 2. Právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, rasovej a národnostnej príslušnosti.
 3. Právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.
 4. Právo vysloviť svoj názor slušným spôsobom, klásť vyučujúcemu otázky a žiadať odpoveď k téme, ktorá sa preberá na hodine.
 5. Právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu stanovenom vzdelávacím programom.
 6. Právo na individuálne vzdelávanie v prípade mimoriadneho nadania, sociálneho alebo zdravotného znevýhodnenia za podmienok stanovených týmto zákonom č. 245/2008 Z. z. podľa § 24 na požiadanie o oslobodenie z vyučovania na základe lekárskeho potvrdenia.
 7. Právo byť v jednotlivých vyučovacích predmetoch poučený o ich obsahu, požiadavkách a spôsobe klasifikácie.
 8. Právo na hodnotenie každého svojho prejavu a zároveň byť informovaný o stupni a  klasifikácie.
 9. Právo zaujímať sa o náplň učebných osnov a plánov učiva a praktických cvičení na školský rok. Túto požiadavku má právo predniesť vyučujúcemu aj na vyučovacej hodine príslušného predmetu.
 10. Právo zúčastňovať sa súťaží so súhlasom riaditeľky školy.
 11. Právo na prestávky v práci, ktoré má žiak  využívať na regeneráciu síl, na desiatu a na obed.
 12. Žiak, ktorý splnil povinnú školskú  dochádzku, má právo požiadať    riaditeľstvo  školy, u  neplnoletého jeho zákonný  zástupca, o prerušenie    štúdia. Štúdium sa môže prerušiť najviac na tri roky.
 13. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, podá riaditeľstvu, u neplnoletého žiaka jeho zástupca, písomnú žiadosť.
 14. Zmenu študijného alebo učebného odboru a  prestup na inú  školu povoľuje riaditeľka školy, prestup sa uskutočňuje spravidla do 15. septembra príslušného školského roka.
 15. Ak sa žiak z   vážnych   dôvodov nemohol  pripraviť na    vyučovanie, má  právo  ospravedlniť sa,  a to pred  začatím hodiny    vyučujúcemu.
 16. Žiak má právo používať zdravotnú službu. Má právo zúčastňovať sa na liečebných  procedúrach. Po absolvovaní liečebnej procedúry je povinný ihneď sa vrátiť na vyučovanie a svoju neprítomnosť doložiť potvrdením zdravotného zariadenia.
 17. Právo voliť a byť volený do rady školy. Prostredníctvom ŽŠR sa vyjadrovať k školskému poriadku a k iným problémom výchovno-vzdelávacieho procesu. Právo predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce vo svojej triede, v učebnej skupine na OV, prípadne v škole a na pracovisku OV riaditeľovi školy, triednemu učiteľovi alebo majstrovi OV. Svoje požiadavky predkladá riaditeľovi školy počas veľkej prestávky a po vyučovaní, triednemu profesorovi cez triednickú hodinu a po vyučovaní a MOV cez prestávku a po vyučovaní. Záležitosti administratívneho charakteru si žiak vybavuje na sekretariáte riaditeľky školy v úradných hodinách,
 18. Žiak má právo na slušné správanie zo strany spolužiakov a zamestnancov školy a na ochranu súkromia. Žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do svojho súkromného života, rodiny, domova alebo korešpondencie ani nezákonným útokom na svoju česť a povesť.
 19. Žiak má právo na dodržiavanie všetkých práv vyplývajúcich z Deklarácie práv dieťaťa.

5.      POVINNOSTI ŽIAKA

 1. Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na Hotelovej akadémii v Žiline zaväzuje riadne chodiť do školy a plniť všetky úlohy a povinnosti pri príprave na budúce povolanie, príp. na ďalšie štúdium.
 2. Žiak je povinný osvojovať si zásady morálky a riadiť sa nimi, byť disciplinovaný, plniť pokyny všetkých pracovníkov školy a dodržiavať pravidlá  spolužitia v škole a mimo
 3. Dbať na dobré meno a česť školy, triedy a pracoviska OV tak ako o vlastné.
 4. Chrániť vlastné zdravie i iných  a dbať o čistotu  a poriadok a  pomáhať pri udržiavaní poriadku  v škole a v jej okolí.
 5. Nosiť v škole a na pracoviskách OV predpísané pracovné oblečenie s logom školy a dbať na úpravu zovňajšku v zmysle Prílohy č.1 k ŠP.
 6. Za porušenie školského poriadku sa považuje aj:
 • úmyselné konanie proti dobrým mravom
 • úmyselné  spôsobenie škody
 • spôsobenie vecnej škody škole, školskému zariadeniu, na majetku a zamestnancom školy
 • spôsobenie škody na zdraví spolužiakom a zamestnancom školy.
 1. Porušovanie školského poriadku sa zaznamenáva do elektronickej triednej knihy a rieši sa uložením niektorého z výchovných opatrení. Pri opakovaných zápisoch bude žiak potrestaný zníženou známkou zo správania.

5.1  Povinnosti pred vyučovaním

 1. Žiak prichádza do školy najneskôr 10 minút pred vyučovaním. Dochádzajúci žiaci vyvinú maximálne úsilie, aby sa dostali na vyučovanie načas. Vyučovanie začína o 7.30 hod. Ak sa žiak tri razy oneskorí na vyučovanie do 20 minút, bude sa to považovať za 1 neospravedlnenú hodinu. Každé meškanie nad 20 minút sa bude považovať za 1 neospravedlnenú hodinu.
 2. Pri vstupe do budovy je žiak vždy povinný v šatni sa prezuť do prezuviek, ktoré vyhovujú zdravotným a hygienickým požiadavkám. Topánky a kabáty si odkladajú na určené miesta v  skrinkách šatní.
 3. Cestou do a zo školy dodržiava dopravné značky a predpisy. V školskej budove chodí po pravej strane chodieb a schodíšť.
 4. V dopravných  prostriedkoch  uvoľniť  miesta  starším  a chorým    občanom, umožniť  im tak cestovať pohodlne. K takémuto správaniu viesť aj mladších spolužiakov. Plniť pokyny zamestnancov ŽSR, SAD a MHD.
 5. Žiak prichádza na každú vyučovaciu hodinu riadne pripravený a včas. Neskorý príchod na vyučovaciu hodinu sa považuje za porušenie školského poriadku v prípade, ak študent nepodá preukázateľné vysvetlenie svojho neskorého príchodu.

5.2  Povinnosti  počas  teoretického vyučovania, odborného výcviku a praktických cvičení

 1. Pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať.
 2. Dodržiavať vyučovací čas a rozvrh prestávok. V priebehu vyučovania je zakázané opúšťať školu a areál školy.
 3. Najneskôr do 24 hodín nahlásiť neprítomnosť na vyučovaní, odbornom výcviku (praxi) triednemu učiteľovi alebo MOV.
 4. Na každú vyučovaciu hodinu, odborný výcvik a praktické cvičenia prichádzať riadne pripravený.
 5. Žiaci pozdravia vyučujúceho pred a po skončení každej vyučujúcej hodiny tak, že vstanú. Vyučujúcich oslovujú pán profesor, pani profesorka, pán majster, pani majsterka.
 6. Počas vyučovacej hodiny, v priebehu odborného výcviku a praktických cvičení nepoužívať mobilný telefón. Mobilný telefón musí byť počas vyučovacej hodiny vypnutý a odložený. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch a so súhlasom vyučujúceho. Použitie mobilu vyučujúci rieši zápisom do triednej knihy.
 7. Do školy a na pracoviská OV nosiť iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na teoretické a praktické vyučovanie.
 8. Byť v škole a na pracoviskách OV vhodne upravený, nosiť uniformy, ktoré upravuje príloha č.1 k ŠP.
 9. Správať sa taktne a disciplinovane. Zaoberať sa výlučne vecami, ktoré súvisia s vyučovaním alebo odborným výcvikom. Žiakom je zakázané počas vyučovania, odborného  výcviku a praktických cvičení žuť žuvačku.
 10. Spolužiakom umožňovať nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu, nevyrušovať hlučným a vyzývavým správaním.
 11. V styku s    pracovníkmi školy a spolužiakmi používať spisovný jazyk, vyvarovať sa    hrubých a vulgárnych slov.
 12. Dodržiavať čistotu v priestoroch školy, školskej jedálne a na pracoviskách.
 13. Šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred  poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.
 14. Žiaci zodpovedajú škole za škody, ktoré jej  spôsobili. V plnom rozsahu musia uhradiť škodu, ktorú zapríčinili úmyselne alebo z ľahostajnosti.
 15. Ihneď po skončení hodiny odložiť použité pomôcky a pripraviť sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu.
 16. Po skončení vyučovania sú žiaci povinní vyčistiť lavice, vyložiť stoličky a za dozoru vyučujúceho, ktorý bol na poslednej hodine, opustiť triedu. Vyučujúci opúšťa triedu posledný.
 17. Počas exkurzií, účelových cvičení, výcvikových kurzov, výletov a akcií organizovaných školou sa na žiakov vzťahuje školský poriadok. Študenti dodržiavajú bezpečnostné predpisy a pokyny učiteľov a pedagogického dozoru.

5.3        Povinnosti počas obedňajšej prestávky

Žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni,  je povinný pri opustení budovy školy:

 1. prezúvať sa pri odchode z budovy školy aj pri návrate do nej,
 2. dôsledne dodržiavať čas vymedzený na obedňajšiu prestávku,
 3. dodržiavať pravidlá slušného správania,
 4. v školskej jedálni rešpektovať pokyny MOV a pracovníkov jedálne zodpovedných za výdaj jedál, poriadok a čistotu v jedálni

5.4        Povinnosti týždenníkov

 1. V každej triede počas jedného týždňa vykonávajú službu dvaja týždenníci. Ich mená zapisuje triedny učiteľ do triednej knihy na určené miesto.
 2. Týždenníci prichádzajú do školy aspoň 15 minút pred začiatkom vyučovania. Po príchode skontrolujú učebňu a zabezpečia vetranie v triede.
 3. Ak sa do 10 minút po zvonení na začiatok vyučovacej hodiny nedostaví do triedy učiteľ, hlásia jeho neprítomnosť zástupkyni alebo riaditeľke školy a v zborovni.
 4. Po skončení vyučovania odchádzajú týždenníci z učebne poslední, keď vykonali všetky svoje povinnosti. V prípade zistenia poškodenia majetku školy hlásia túto skutočnosť okamžite triednemu učiteľovi alebo zástupkyni riaditeľky školy, v prípade neprítomnosti oboch na sekretariáte školy.
 5. Ak budú v triede zistené škody, ktoré nie sú zaevidované a nahlásené s menami vinníkov, budú za ne zodpovední študenti, ktorí mali v triede vyučovaciu hodinu. Škody musia uhradiť sami.
 6. Za poriadok v triede zodpovedá trieda, ktorá má v učebni vyučovaciu hodinu.

5.5        Uvoľňovanie  žiakov z vyučovania a ich ospravedlňovanie

 1. Ak žiak musí zo závažných dôvodov odísť z vyučovania, je povinný svoj odchod oznámiť triednemu učiteľovi, v            prípade jeho neprítomnosti zastupujúcemu triednemu učiteľovi, prípadne vyučujúcemu, z hodiny ktorého sa        potrebuje z vážneho dôvodu uvoľniť. V prípade, že odíde svojvoľne, vyučovacie hodiny, z ktorých nebol vopred uvoľnený, budú vykázané triednym učiteľom ako neospravedlnené.
 2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo zákonný zástupca o uvoľnenie žiaka z vyučovania.  Z jednej vyučovacej hodiny uvoľňuje vyučujúci, na jeden až tri dni  žiaka uvoľní triedny učiteľ, na viac dní môže uvoľniť žiaka na základe písomnej žiadosti riaditeľ školy.
 3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak sám je povinný do 24 hodín oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Pri návrate do školy je žiak povinný hneď v ten deň predložiť triednemu učiteľovi resp. MOV ospravedlnenie od zákonného zástupcu. V prípade návštevy odborného lekára je žiak povinný neodkladne predložiť ospravedlnenie od príslušného odborného lekára.
 4. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch (napr. ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie) môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.
 5. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, resp. jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
 6. V priebehu jedného polroka môže rodič žiaka písomne ospravedlniť na teoretickom a praktickom vyučovaní na maximálne 6 dní.
 7. V prípade nepredloženia ospravedlnenia v stanovenom termíne (ako je uvedené v bode 3.) bude žiakovi udelený zápis do TK. Bez následného predloženia ospravedlnenia budú vymeškané hodiny považované za neospravedlnené.
 8. Ak žiak nemôže nastúpiť na prax pre nepredvídané dôvody (choroba, úraz a pod.), je povinný toto bez meškania oznámiť svojmu MOV resp. zodpovednému  inštruktorovi zariadenia, v ktorom má prax absolvovať. Nesplnenie tejto povinnosti bude považované za závažné porušenie školského poriadku.
 9. Potvrdenia o lekárskom vyšetrení resp. práceneschopnosti , oznámenia rodičov o neprítomnosti na vyučovaní žiak predkladá na schválenom tlačive (slovník). Študent je povinný udržiavať slovník v čistote a poriadku, dbať, aby nedošlo k jeho strate alebo odcudzeniu. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom upravovať a pozmeňovať informácie a záznamy v ňom zapísané.
 10. Ak žiak vymešká z predmetu odborný výcvik viac ako 20 % a z ďalších vyučovacích predmetov viac ako 33%  z plánovaného počtu hodín za klasifikačné obdobie a zároveň nemá dostatočný počet známok na klasifikáciu, môže byť na návrh vyučujúceho klasifikovaný na základe výsledku komisionálnej skúšky v náhradnom termíne. Termín skúšky za 1.polrok je najneskôr do dvoch mesiacov po skončení 1.polroka. Skúšky za 2.polrok sú v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľkou školy. Komisionálna skúška v náhradnom termíne sa môže uskutočniť len na základe podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka riaditeľke školy. Chýbajúce hodiny z odborného výcviku alebo z odbornej praxe musí mať žiak odpracované do termínu konania komisionálnej skúšky v náhradnom termíne.
 11. Riaditeľ školy môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka oslobodiť čiastočne alebo úplne z predmetu telesná výchova, ak žiak predloží lekárske potvrdenie o zdravotnom stave a doporučení lekára.

Necvičiaci žiaci sú povinní byť na vyučovacej hodine telesnej výchovy aj vtedy, ak je táto hodina prvá alebo posledná v rozvrhu.

5.6  Žiakom je zakázané

 1. Žiakom je prísne zakázané hranie hazardných hier, šírenie legálnych aj nelegálnych drog v školskom a pracovnom prostredí. Prísne sa zakazuje nosiť, prechovávať a užívať hocijaké drogy /legálne aj nelegálne/, prichádzať na vyučovanie pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Porušenie tohto zákazu bude hodnotené ako mimoriadne hrubé porušenie disciplíny s návrhom na podmienečné vylúčenie zo štúdia.
 2. Fajčiť v priľahlých vonkajších ako i všetkých vnútorných priestoroch školy a na pracoviskách OV. Zákaz platí pre všetkých žiakov aj pri činnostiach organizovaných školou, mimo budovy školy, pracoviska. Porušením tohto zákazu žiak porušuje nielen Školský poriadok, ale i Zákon o ochrane nefajčiarov, za čo môžu byť voči nemu uplatnené opatrenia a dôsledky za porušovanie zákonov.
 3. Prinášať do školy, na pracoviská OV alebo na činnosť, ktorá je organizovaná školou ( výlety, exkurzie) alkoholické nápoje, hracie karty, mäkké i tvrdé drogy a všetky iné veci ohrozujúce život alebo zdraviu škodlivé látky.
 4. Je zakázané šikanovať, fyzicky alebo psychicky týrať spolužiakov alebo ich vystavovať inému druhu násilia.
 5. Je zakázané propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie.
 6. Používať mobilný telefón počas vyučovania a odborného výcviku. Počas vyučovacej hodiny musí byť mobilný telefón vypnutý. Používať MP3 prehrávače a iné elektronické a elektrické zariadenia, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom. Zhotovovať zvukové a obrazové záznamy z priebehu vyučovania. Používaním vyššie uvedených zariadení žiak porušuje zákon č.245/2008 Z. z.§ 144, ods.4, písm. a).
 7. Prinášať do školy väčšie sumy peňazí, výrobky z drahých kovov, kameňov alebo iné cenné predmety, ktoré nie sú potrebné k vyučovaciemu procesu. V prípade ich straty, resp. krádeže škola nebude zodpovedať za vzniknutú škodu.
 8. Akýmkoľvek spôsobom zasahovať do úradných tlačív a potvrdení od lekárov a rodičov, ktoré sa týkajú   neprítomnosti na vyučovaní alebo odbornom výcviku.
 9. Bez dovolenia opustiť budovu školy alebo pracovisko praktického vyučovania. V prípade, že žiak opustí školu, škola nepreberá zodpovednosť za bezpečnosť žiaka.
 10. Zakazuje sa nosiť v priestoroch školy a pracovísk OV čiapky, kukly, kapucne a iný odev znemožňujúci identitu žiaka.
 11. Vzhľadom na zvolený odbor štúdia, prácu s hosťom a potravinami oblečenie, zovňajšok a úprava žiaka nemá byť v rozpore so spoločenskou morálkou a hygienou. T.j. je zakázané u chlapcov nosenie náušníc, tunelov, piercingu, krátkych nohavíc, teplákov, roztrhaných rifieľ a u dievčat krátkych tričiek (topov), minisukní (max 10 cm nad kolenom), roztrhaných rifieľ, legín, gélových nechtov a tiež piersingu. Vlasy musia byť čisté a upravené. Nepovoľuje sa neprirodzená zmena farby vlasov, účesy vo forme chocholov, vystrihaných pásov, vyholenej lebky a dredy. Všeobecne platí zákaz tetovania na odkrytých častiach tela.
 12. Opakovaným porušovaním vyššie uvedených skutočností žiak závažným spôsobom porušuje školský poriadok. Na základe opakovaných zápisov v triednej knihe mu bude navrhnuté podmienečné vylúčenie zo štúdia.

6.     POVINNOSTI  PLNOLETÝCH  ŽIAKOV

Plnoletí žiaci sú okrem povinností zahrnutých v článku  5 povinní aj:

 1. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti, zdravotných ťažkostiach alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh vzdelávania,
 2. dokladovať dôvody svojej neprítomnosti v súlade s podmienkami stanovenými v školskom poriadku.

Za dôvod ospravedlniteľnej absencie sa uznáva

 1. a) choroba,
 2. b) mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
 3. c) náhle prerušenie premávky MHD, SAD, ŽSR,
 4. d) mimoriadne udalosti v rodine (po prinesení potvrdenia),
 5. e) účasť žiaka na súťažiach súvisiacich s odborom štúdia.

7.     PRÁVA A POVINNOSTI  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA

7.1  Práva

 1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona.
 2. Oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom.
 3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
 4. Byť informovaný o udelených opatreniach vo výchove.
 5. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 1. U žiakov so špeciálnymi potrebami na vzdelávanie, ktorého obsah, formy a metódy zodpovedajú ich vzdelávacím potrebám a možnostiam  na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré uvedené vzdelávanie poskytuje a na zodpovedajúcu poradenskú pomoc školy.
 2. Voliť a byť volený do školskej rady a do školského výboru rodičov .
 3. Vyjadrovať sa ku všetkým rozhodnutiam týkajúcich sa podstatných záležitostí vzdelávania žiaka prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

7.2  Povinnosti

 1. Zabezpečiť, aby žiak chodil pravidelne do školy. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností. Priebežne sa informovať  o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.  Formou osobného kontaktu s triednym učiteľom minimálne raz za školský rok.
 2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
 4. Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
 6. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu (do 24 hodín) príčinu jeho neprítomnosti

 

8.      PRAVIDLÁ HODNOTENIA  SPRÁVANIA

8.1  Výchovné opatrenia

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. Pochvaly a ocenenia sa udeľujú spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.

Ústna pochvala triednym učiteľom, MOV,  môže byť udelená napr. za:

 1. a) výrazné zlepšenie prospechu,
 2. b) výbornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín,
 3. c) reprezentáciu školy,
 4. d) činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností.

Pochvala riaditeľom školy môže byť udelená napr. za:

 1. a) výborný prospech a príkladný prístup k štúdiu,
 2. b) úspešnú reprezentáciu školy,
 3. c) činnosť v prospech školy nad rámec svojich povinností,
 4. d) nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin,

verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy,  pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia. Závažnosť priestupkov posudzuje po ich predchádzajúcom dôkladnom prešetrení triedny učiteľ a navrhované opatrenia konzultuje s vyučujúcimi, výchovným poradcom a vedením školy. O udelených opatreniach informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka.

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie iných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že ho znemožňuje iným účastníkom, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá

 1. a) zákonného zástupcu,
 2. b) zdravotnú pomoc,
 3. c) policajný zbor.

8.2  Opatrenia na posilnenie disciplíny

Ústne napomenutie triednym učiteľom, MOV za jednorazové porušenie vnútorného poriadku školy:

 1. 1-2 neskoré príchody na vyučovanie,
 2. zápis v triednej knihe alebo ústnu sťažnosť kolegov prednesenú na pedagogickej rade,
 3. neprezutie sa v priestoroch školy (žiak je povinný prezúvať sa počas celého školského roka),
 4. neplnenie povinností týždenníkov,
 5. iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom.

Pokarhanie triednym učiteľom, MOV:

 1. za 4 a menej hodín neospravedlnenej absencie,
 2. za neskoré  príchody na vyučovanie (max. 3 za polroka),
 3. úmyselné narúšanie vyučovacej hodiny žiakom,
 4. nevhodné vystupovanie žiaka voči učiteľovi alebo spolužiakovi,
 5. za 2-krát opakujúce sa priestupky uvedené v predchádzajúcom bode po ústnom napomenutí

Pokarhanie riaditeľom školy môže byť uložené napr. za:

 1. neospravedlnenú absenciu od 5 do 8 vyučovacích hodín,
 2. podvádzanie,
 3. opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom, vyučujúcim, alebo zamestnancom školy
 4. pravidelne sa opakujúce  priestupky uvedené v predchádzajúcom bode zaznamenané v elektronickej TK –  4 zápisy
 5. úmyselné poškodzovanie školského zariadenia.

Podmienečné vylúčenie zo štúdia (podľa závažnosti priestupku):

 1. za neospravedlnenú absenciu nad 35 hodín,
 2. falšovanie dokladov súvisiacich s preukazovaním dochádzky na vyučovanie,
 3. za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie žiakov a učiteľov ,
 4. za požitie alkoholických nápojov v priestoroch školy, resp. príchod do školy pod vplyvom alkoholu,
 5. za krádež,
 6. za vandalizmus,
 7. za šikanovanie a vydieranie , za prejavy rasovej  a inej neznášanlivosti,
 8. za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy a spolužiakom
 9. za kombináciu neospravedlnenej absencie a ďalších priestupkov, ktoré školský poriadok vymedzuje ako zakázané.

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania  na štvrtý stupeň –  neuspokojivé.

Vylúčenie zo štúdia sa ukladá podmienečne vylúčenému študentovi:

 1. za nesplnenie podmienok uložených pri podmienečnom vylúčení zo štúdia,
 2. za porušenie školského poriadku v čase plynutia podmienečného vylúčenia.

 

Výchovné  opatrenia sa  môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa o priestupku žiaka dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec školy, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď k priestupku došlo.

V prípade závažného porušenia vnútorného poriadku školy je možné nedodržať postupnosť výchovných opatrení.

8.3  Klasifikácia správania

Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s vyučujúcimi žiaka a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení ŠP a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom.

Správanie žiaka sa klasifikuje podľa nasledujúcich kritérií:

Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia

vnútorného poriadku školy. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom a zamestnancom školy.

Stupňom 2uspokojivé sa žiak klasifikuje za:

 1. a) neospravedlnenú absenciu od 9 do 15 vyučovacích hodín,
 2. b) 5 zápisov v triednej knihe za opakujúce sa priestupky
 3. c) úmyselné poškodenie zariadenia školy,
 4. e) fajčenie v priestoroch školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou vo vyučovacom čase aj mimo neho,
 5. h) iné závažné porušenia školského poriadku.

Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje za:

 1. a) neospravedlnenú absenciu od 16 do 25 vyučovacích hodín,
 2. b) 6 a viac zápisov v triednej knihe za opakujúce sa priestupky
 3. c) krádež,
 4. e) ničenie školského ( spolužiakovho) majetku,
 5. f) opakujúce sa neslušné a hrubé správanie voči zamestnancom školy.

Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje za:

 1. a) neospravedlnenú absenciu v rozsahu od 26 vyučovacích hodín,
 2. b) šikanovanie, vydieranie,
 3. c) porušovanie ľudských práv spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb,
 4. d) spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova iných žiakov,
 5. e) závažné alebo sústavne opakujúce sa priestupky vymedzené v školskom poriadku.

9.     ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

Na škole pôsobí žiacka školská rada, ktorá sa:

 1. a) vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 2. b) podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
 3. c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy, predkladá im svoje návrhy, zastupuje žiakov aj navonok
 4. d) volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

10.  PODMIENKY NA ZAISTENIE  BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ  A ICH OCHRANA PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI  JAVMI A PREJAVMI DISKRIMINÁCIE

 1. Žiaci sa riadia zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnymi opatreniami, o ktorých boli poučení na začiatku školského roka a svojím podpisom to potvrdili. Týmito pokynmi sa riadia počas vyučovania v škole i na odbornom výcviku, počas prestávok, pri ceste do a zo školy a po vyučovaní, pokiaľ sa zdržiavajú v priestoroch a v okolí školy.
 2. Žiaci sú povinní dodržiavať školský poriadok, predpisy a pokyny školy na ochranu zdravia a bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení vždy na začiatku každého školského roka.
 3. Zákonní zástupcovia žiaka alebo plnoletí žiaci sú povinní informovať triedneho učiteľa o zmene zdravotnej spôsobilosti a zdravotných problémoch alebo o závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho vzdelávanie.
 4. Žiaci sú povinní ohlásiť každý úraz príslušnému vyučujúcemu a vedeniu školy. Musí sa urobiť záznam do knihy úrazov, prípadne vyplniť predpísané formuláre. Ošetrenie a vyplnenie záznamov zaistí pracovník, ktorý bol svedkom alebo sa o úraze dozvedel ako prvý.
 5. Riaditeľ školy zabezpečí rozvrh dozorov nad žiakmi a vyvesí ho na takom mieste, aby sa dalo pri kontrolnej činnosti ľahko zorientovať, ktorý pedagogický pracovník dozor vykonáva. Dozor v škole vykonávajú pedagogickí pracovníci pred vyučovaním, počas prestávok medzi dvoma vyučovacími hodinami. Dozor sa začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí odchodom žiakov z budovy. Pedagogickí pracovníci vykonávajú podľa pokynov riaditeľa školy dozor aj mimo školy, napr. na kurzoch ochrany života a zdravia, na exkurziách a výletoch, pri účasti na súťažiach a na iných akciách organizovaných školou. Pri aktivitách konaných mimo školy ich účastníci v ubytovacích priestoroch dodržujú všetky predpisy slúžiace na bezpečnosť a ochranu zdravia a predpisy o požiarnej ochrane platné v týchto objektoch.  Žiaci dodržiavajú režim dňa a pokyny vydané do doby nočného pokoja. Pedagogickí pracovníci sú povinní oboznámiť žiakov s potrebnými pokynmi a kontrolujú ich dodržiavanie. Vedúci akcie rozhodne o spôsobe kontroly žiakov v dobe nočného pokoja.
 6. Z bezpečnostných dôvodov sa žiaci nesmú šmýkať po zábradlí v budove školy, vykláňať sa z okien, otvárať veľké okná, vyhadzovať predmety z okna a sadať na okenné parapety či výhrevné telesá. Škola zabezpečuje podmienky pre skoré poskytnutie prvej pomoci. Zodpovedá za vhodné umiestnenie lekárničiek. Rovnako zaistí, aby sa so zásadami poskytovania prvej pomoci oboznámili žiaci a všetci zamestnanci školy. Podľa závažnosti úrazu a s ohľadom na vek zraneného žiaka zaistí škola jeho sprievod do zdravotníckeho zariadenia alebo ošetrenie odborným lekárom. O udalosti a poskytnutých opatreniach informuje zákonného zástupcu žiaka.
 7. Škola zaistí, aby boli žiaci poučení o možnom ohrození zdravia a bezpečnosti pri všetkých činnostiach, ktoré sú súčasťou vzdelávania. Dokladom o prevedenom poučení je záznam o poučení, prílohou je osnova poučenia. Pokiaľ to stanovia predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia alebo ak je odôvodniteľné riziko činnosti, môžu sa znalosti žiaka aj preveriť. Žiaci, korí neboli v škole v čase poskytovania informácií prítomní, musia byť poučení v náhradnom termíne a treba urobiť o tom zápis.
 8. Bezpečnosť žiakov na hodinách telesnej a športovej výchovy zabezpečuje pedagogický pracovník počas celého vyučovania. Vydáva jasné, presné a zrozumiteľné povely a pokyny, kontroluje bezpečnosť a funkčnosť náradia v telocvični. Prihliada na fyzickú vyspelosť žiakov, na ich vek a predchádzajúce skúsenosti. Počas letných a zimných  kurzov,  účelových cvičení sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich a dodržiavajú  interné pravidlá vypracované pre tieto kurzy. Vedúci kurzu zodpovedá za to, aby boli žiaci poučení o bezpečnosti na  určenom formulári.
 9. Na zahraničné exkurzie škola zaradí medzi účastníkov len tých žiakov, ktorí predložia písomný súhlas zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka a majú uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu na území príslušného štátu,  poistenie liečebných nákladov v zahraničí alebo v prípade exkurzie do členských štátov Európskej únie majú Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo potvrdenie nahradzujúce tento doklad.
 10. Za úraz žiaka sa nepovažuje ten úraz, ktorý sa mu stane na ceste do školy a späť alebo na ceste tam a späť na miesto aktivity, ktoré bolo určené ako priestor na mimoškolskú aktivitu organizovanú mimo školy. O úraze neplnoletého žiaka informuje škola zákonného zástupcu neplnoletého žiaka a poisťovňu, v ktorej sú žiaci školy poistení pre prípad svojej zodpovednosti za škodu vzniknutú na zdraví žiaka.
 11. Škola zodpovedá v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi za škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku úrazu. Spôsob a náhradu škody prerokuje škola so zákonnými zástupcami žiaka alebo s plnoletým žiakom.
 12. V škole sú neprípustné prejavy šikanovania, rasizmu, xenofóbie, intolerancie, vandalizmu a brutality.
 13. Porušovanie zásad spoločenského správania sa je v rozpore so školským poriadkom.
 14. V škole vykonáva činnosť koordinátor všeobecnej prevencie, ktorý organizuje aktivity na zamedzenie a prevenciu patologických javov.( viď plán práce )
 15. V prípade oprávneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami na zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“).

10.1     Predchádzanie sociálno-patologickým javom

Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!

(Vypracované v zmysle Metodického usmernenia č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v stredných školách a školských zariadeniach). Šikanovanie sa v súčasnom období stáva vážnym problémom, ktorý sa prejavuje v školách a školských zariadeniach a ktorému je potrebné venovať neustálu pozornosť, a to z hľadiska preventívneho ako aj sankčného pôsobenia.

Za koordinovanie prevencie sociálno-patologických javov a ich predchádzaniu zodpovedá koordinátorka

Mgr. Kvetoslava Ďurianová,  ktorej úlohou je vypracovať plán aktivít na každý školský rok a spolupracovať v tejto oblasti s výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a vo svojej práci využívať servis a poradenskú službu inštitúcií, ktoré sa uvedenou problematikou profesionálne zaoberajú.

V rámci účinnej prevencie šikanovania je pri príprave a realizácii celoškolskej stratégie dôležité najmä:

 1. a) vytvoriť pozitívnu klímu v škole – vytvorením príjemného pracovného prostredia, poskytovaním krúžkovej činnosti podľa záujmu žiakov, návštevami rôznych kultúrnych podujatí , ktoré nenásilnou formou upozornia žiakov na prevenciu patologických javov,
 2. b) priateľským a otvoreným prístupom triednych učiteľov a iných pedagogických zamestnancov navodiť dôvernú atmosféru pri riešení problémov žiakov,
 3. c) navodiť úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi a jasne vymedziť možnosti oznamovať aj prvé príznaky šikanovania, uvedenej problematike sa pravidelne venovať na triednych rodičovských schôdzkach.

Pri podozrení na šikanovanie žiaka je potrebná spolupráca vedenia školy, koordinátora prevencie, prípadne výchovného poradcu a ďalších pedagogických zamestnancov  s rodinou obete, ako aj s rodinou agresora.

11.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

So školským poriadkom žiaka oboznamuje triedny učiteľ, žiak podpisom potvrdí, že bol s ním oboznámený, porozumel mu a je si vedomý dôsledkov pri jeho prípadnom nedodržaní. Na jeho dôslednom dodržiavaní trvá každý zamestnanec školy.

Vnútorný školský poriadok pre žiakov  Hotelovej akadémie,  Hlinská 31 v Žiline vydáva, mení a ruší riaditeľka školy po

prerokovaní v pedagogickej rade.

 

Školský poriadok  nadobúda účinnosť dňom 1.2.2018.

Ing. Helena Milčevová

riaditeľka školy