Školský poriadok 2016/2017

1.     ÚVODNÉ USTANOVENIA ŠKOLSKÉHO PORIADKU Riaditeľka školy v súlade s platnými právnymi predpismi (§ 153, Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vydáva vnútorný školský poriadok, ktorý obsahuje práva a povinnosti žiakov Hotelovej akadémie, vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa, s prihliadnutím na Listinu základných práv a slobôd v podmienkach školy s cieľom aktívnej ochrany žiakov…

Zahraničné odborné praxe

Zahraničné odborné praxe     INFORMÁCIE K ZAHRANIČNÝM ODBORNÝM PRAXIAM   PRIHLÁŠKA NA ZAHRANIČNÚ ODBORNÚ PRAX