Vyhodnocovacie správy

    Správa o VVČ 2022-2023 Správa o VVČ 2021-2022 Správa o VVČ 2020-2021Výkaz k správe o hospodárení za rok 2020 Správa o VVČ 2019-2020Výkaz k správe o hospodárení za rok 2019 Správa o VVČ 2018-2019Výkaz k správe o hospodárení za rok 2018 Správa-o-VVČ-2017-18Výkaz k správe o hospodárení za rok 2017 Sprava o VVČ 2016-2017Výkaz…

Školský poriadok 2016/2017

1.     ÚVODNÉ USTANOVENIA ŠKOLSKÉHO PORIADKU Riaditeľka školy v súlade s platnými právnymi predpismi (§ 153, Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vydáva vnútorný školský poriadok, ktorý obsahuje práva a povinnosti žiakov Hotelovej akadémie, vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa, s prihliadnutím na Listinu základných práv a slobôd v podmienkach školy s cieľom aktívnej ochrany žiakov…