SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022 BUDE  2. 9. 2021 (štvrtok)

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude pre
1. ročník (1.A, 1.F, 1.M, 1.C, 1.D) o 8:00 hodine v školskej jedálni
a
o 9:00 hodine pre 2., 3., 4., 5. ročník a nadstavbové štúdium (1.Av, 2.Av)

Žiaci pri príchode do školy dodržujú odstupy, majú nasadené rúško.
Pri vstupe do budovy odovzdajú žiaci triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivo
“Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. 


Zoznam žiakov tried 1. ročníka

1.A 4-roč. kuchár, čašník      1.C 3-roč. kuchár     1.D 3-roč. čašník, cukrár
1.F 5-roč. hot. akadémia     1.M 4-roč. manaž. reg. cest. ruchu     1.Av 2-roč. nadst. štúdium

  

!!! Všetci žiaci prvého ročníka si prinesú rodný list, vysvedčenie z 9. ročníka a tašku na učebnice !!!